След близо 2 месеца и половина Гребната база на кея вече не съществува

След близо 2 месеца и половина Гребната база на кея вече не съществува

Време за прочитане: 3 мин.

След близо 2 месеца и половина Гребната база на кея вече не съществува. Тя бе съборена, за да отстъпи място на обновяването на кея. От предишната структура са останали само стълбищната клетка при пасарелката и трафопоста.

Съгласно Акт за публична общинска собственост № 6503 от 06.07.2011г., Община Русе е собственик на застроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735 съгласно Кадастралната карта /КК/ на гр. Русе, одобрена със заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на Началника на СГКК, гр. Русе с площ от 22010,00 кв.м., заедно с изградените върху него сгради: масивна едноетажна сграда /хангар/ с идентификатор 63427.2.5735.1 със застроена площ 688,00 кв.м. и с предназначение – складова база, склад и масивна двуетажна сграда /гребна база/ с идентификатор 63427.2.5735.2 със застроена площ 512,00 кв.м. и с предназначение – спортна база. Сградите са построени през 1977 г.

Повече от 7 години сградите не се ползваха по предназначение и не се поддържаха. Често, в тях се настаняваха бездомни граждани, които палеха огньове, за да се стоплят. Имаше и много случаи на възникнали пожари.

На 15.06.2017 г. бе извършен оглед от комисия, която установи следното:

Сграда с идентификатор 63427.2.5735.1 по КК на гр. Русе е едноетажна със сутерен. Конструкцията е стоманобетонова, скелетно-монолитна с носещи елементи – плочи, греди и колони. Стените са от тухлена зидария. Покривът е плосък с покритие от хидроизолация.

Дограмата е дървена и метална, силно амортизирана. Стъклата са изпочупени. Фасадите са облицовани с плочи, които на места са паднали.

В помещенията има течове от покрива. Вътрешната мазилка по стени и тавани е подкожушена и на много места паднала. Тухлената зидария на стените е с пукнатини. Обшивката по бордове и подпрозоречни корнизи е с поцинкована ламарина, която е силно амортизирана. Сградата е построена през 1977 г. с предназначение Складова база.

В сградата има действащ трансформаторен пост „Гребна база“. Трафопостът е собственост на Община Русе.

Сграда с идентификатор 63427.2.5735.2 по КК на гр. Русе е двукорпусна със сутерен. Единият корпус е двуетажен, а другия е едноетажен. Конструкцията е стоманобетонова, скелетно-монолитна с носещи елементи – плочи, греди и колони. Стените са от тухлена зидария. Покривът е плосък с хидроизолация.
Дограмата е дървена и метална, силно амортизирана. Стъклата са изпочупени. Фасадите са облицовани с плочи, които на места са паднали. По северозападната фасада е изградена тераса, която в годините допълнително е остъклена и е изграден покрив с дървена конструкция. Извършвани и са и други допълнителни преустройства.

В едноетажния корпус е изграден стоманобетонов тренировъчен гребен басейн с размери 11,00/16,00 м. и дълбочина 1 м.

В северната част на сградата са констатирани деформации, състоящи се в пропадане на основи, отделяне на колони от греди и слаби депланации.

В помещенията има течове от покрива. Вътрешната мазилка по стени и тавани е подкожушена и на много места паднала. Тухлената зидария на стените е с пукнатини. Обшивката по бордове и подпрозоречни корнизи е с поцинкована ламарина, която е силно амортизирана.

Сградата е построена през 1977 г. с предназначение Гребна база.

Общото техническо състояние на строежите е незадоволително. Сградите, не съответстват на нормативните изисквания на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, опазване на живота на хората, безопасна експлоатация и др. Сградитe са в лошо техническо състояние, но към настоящия момент не попадат в т.н. категория „самосрутващи“ и могат да се поправят и заздравят, но това би струвало много пари.

Сградите попадат в обхвата на Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ на Община Русе, подобект „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелеза на речна гара до ул. „Мостова“, гр. Русе – първи, втори и трети етап“ и не са елемент на подробния устройствен план /ПУП/, одобрен с Решение №1385 на общинския съвет, прието с протокол №49/23.04.2015 г.

Сподели:

Още новини от деня