След месец започва реконструкция и рехабилитация на ул. Съединение във Ветово

След месец започва реконструкция и рехабилитация на ул. Съединение във Ветово

Днес с министъра на регионалното развитие и благоустройство подписахме споразумение за финансиране на обект “Реконструкция и рехабилитация на ул. Съединение от км 0+000 до км 1+530,00, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе”. В рамките на един месец започва изпълнението, сподели сега кметът на Обгщина Ветово д-р Мехмед Мехмед.

Стойността е 4.6 млн. лева без ДДС. Улица „Съединение“ е част от второстепенната улична мрежа на гр. Ветово. Съгласно чл.16, ал. (1) и (2) на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. (за планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система на урбанизираните територии) тя е събирателна улица V клас.

Съществуващото състояние на уличните настилки е лошо. Старата асфалтова настилка е деформирана, което затруднява гравитачното отводняване на улицата. Наблюдават се коловозни слягания, множество линейни и мрежови пукнатини. По платното има участъци с липсващ горен слой на асфалтовата настилка. На места в оста на улицата е образувана улама, която е предпоставка за задържане на вода и влошаване състоянието на настилката.

В по-голямата част от участъка липсва настилка по тротоарите. Те са земни, покрити с растителност.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътния участък, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. С него следва и да се подобрят обществените комуникации и комфорта на пътуването.

Проектната скорост е Vпр=40 км/ч (Чл.81 на Наредбата). В проекта е приета категория „леко“ движение.

Ситуационно трасето на улицата е в прави елементи и хоризонтални криви и чупки. Запазва се съществуващото ѝ ситуационното направление. Минималният радиус на хоризонтална крива е 20.00м. На места са приети чупки в план без закръгление с цел, запазване на съществуващата ос. Ситуационното решение обхваща и части от пресечните улици с дължини 10.0 до 30.0м за да се стикова със съществуващата нивелета на съответната улица. На кръстовищата уличното платно и тротоарите са със закръгление към пресечните улици, съобразно съществуващата ситуация.

Предвидено е уширение на платното на км 1+400 и осигуряване на място за два контейнера тип „Бобър“ – 1100 литра.

Приета е ширина на уличното платно е съобразно регулационния план – 7.00м – две ленти по 3.50м и двустранни тротоари с променлива ширина и ситуационно положение – според регулационния план. При по-широките тротоари са създадени зелени площи от страната на платното, откъм дворните места или двустранно, съобразно ситуацията. Приложени са типови напречни профили за всеки участък и подробни напречни профили за цялото трасе.

Сподели: