Община Иваново

След протест на Окръжна прокуратура – Русе ще бъде променен правилникът за работа на ОбС – Иваново

В деловодството на Общински съвет – Иваново с вх. № 64/ 21.02.2018г. е постъпил Протест от Окръжна прокуратура – Русе срещу разпоредбите на чл.18, ал.1, т.13 и чл.21, т.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015-2019 година). От изложеното в него става ясно, че разпоредбите на чл.18, ал.1, т.13 и чл.21, т.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015-2019 година). се явяват незаконосъобразни, противоречат на закона и следва да бъдат отменени.

Предвид гореизложеното, председателят Мариян Драшков счита че разпоредбите на чл.18, ал.1, т.13 и чл.21, т.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2015-2019 година) следва да бъдат отменени.

Сподели:

Още новини от деня