спестяване пари печалба

Служебното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери потвърждава тенденцията за активно участие на трудовия пазар и след пенсиониране

Време за прочитане: 4 мин.

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП), в сила от 13.03.2020 г., предвиди пакет от мерки в интерес на осигурените лица и пенсионерите, между които: спиране на определените срокове, във връзка с прилагане на част I, глави четвърта-осма от Кодекса за социално осигуряване (КСО); разширяване на кръга от възможности за подаване на заявления и жалби по електронен път или чрез други институции; временно изключване на прилагането на института „мълчалив отказ“.

С §7 от преходните и заключителните разпоредби на закона се въведе задължение за Националния осигурителен институт (НОИ) да извърши служебно преизчисляване на личните пенсии, свързани с трудова дейност на работещите пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж поне един ден след 31 декември 2018 г.
Като отговорна и модерна институция, НОИ не допусна при обявено извънредно положение осигурените лица и пенсионерите да бъдат лишени от възможност за упражняване на правата им и в кратък срок изпълни една от основните противоепидемични мерки, установени в областта на пенсиите, а именно – служебното преизчисляване на над 260 000 пенсии. Преизчисляването се извърши, считано от 1 април 2020 г., като беше взет предвид целият
осигурителен стаж, придобит от всеки отделен пенсионер след пенсионирането му, съответно – след последното преизчисляване на неговата пенсия. То беше реализирано на базата на осигурителните данни, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица и налични в информационната система и регистрите на НОИ за времето до датата на преизчисляването, включително и за месец март 2020 г.

Преизчисляването обхвана само лицата, които не са подавали заявления за преизчисляване на пенсиите им с осигурителен стаж и/или осигурителен доход през 2019 година, както и през 2020 г. до въвеждането на извънредното положение на 13.03.2020 г. Пенсиите на пенсионерите, подали заявления за преизчисляване на пенсиите през 2019 г., както и тези, които са поискали преизчисляване в периода от началото на 2020 година до въвеждане на извън-
редното положение на 13 март 2020 г., подлежат на преизчисляване през текущата година, съгласно заявеното от лицата, а именно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението в съответната година.

При служебното преизчисляване на пенсиите се взема предвид средномесечният осигурителен доход, от който е определена пенсията, след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.

Служебното преизчисляване от 1 април 2020 г. обхвана лицата, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Броят на изплатените преизчислени пенсии към края на месец август, разпределени по видове в териториалното поделение на НОИ – Русе, което ги обслужва, е 6358. 4211 са пенсии за осигурителен стаж и възраст. 2130 са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване. 17 са пенсиите за трудова злополука и професионална болест.

Причината, поради която преизчисленият, считано от 1 април на тази година, размер на пенсиите започна да се изплаща от месец юни, а за някои пенсионери се преизчислява и се изплаща поетапно от следващите го месеци, се дължи на факта, че данните за осигурителния стаж за месец март на работещите лица се представят от осигурителите и самоосигуряващите се лица до 25 април, като те постъпват в НОИ през май. През месец май НОИ извършва обработката на месечното плащане на пенсиите за юни. Поради това изплащането на първите служебно преизчислени пенсии започна през месец юни 2020 г., като заедно с увеличения размер на пенсията за този месец на пенсионерите бяха изплатени и дължимите им разлики между стария и преизчисления размер на пенсиите за
месеците април и май. В рамките на редовното месечно плащане за месец юни са изплатени новите размери на 150 974 пенсии, а през месец юли – 77 798 пенсии, заедно с натрупаните разлики за съответния брой месеци. През месец август са изплатени 4622 пенсии в увеличен размер заедно с натрупаните разлики за времето от 1 април 2020 г., които се изплащат наведнъж.

Разликата между подлежащите на преизчисляване над 260 000 пенсии и изплатените в периода юни-август 2020 г. пенсии се дължи на необходимостта от проверка за установяване на продължителността на допълнително положения след пенсионирането осигурителен стаж в случаите с данни, подавани на периодична и годишна база от самоосигуряващите се лица, с данни за осигурителен стаж, положен в чужбина, с особености в стажа като напр. периоди с неплатен отпуск и др. Преизчислените размери на пенсиите, при които се налага допълнителна проверка на данните, се изплащат веднага след тяхното уточняване, заедно с разликите между стария и преизчисления размер, считано от 01.04.2020 г.
Въз основа на обобщените до момента данни може да се отчете, че действителният размер на преизчислените пенсии нараства средно с 8,83 лв. на месец за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, с 8,86 лв. на месец за пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и с 6,50 лв. на месец за пенсиите за инвалидност поради трудова
злополука и професионална болест.

Съобразно вида на преизчислените пенсии най-голям размер на увеличението се отчита при изплащания месечен размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст – 400,25 лв., след което при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване – 260,74 лв. на месец, а при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална
болест – 83,17 лв. на месец.

Съобразно ръста на увеличението на действителния размер на получаваната пенсия може да се отбележи, че най-голям е делът на трудовите пенсии с увеличение на месечния размер между 1 и 5 лева – близо една трета от преизчислените пенсии, следван от групата пенсионери, получили увеличение на месечния размер между 5 и 10
лева – приблизително 23 на сто от общия брой.

За 102 броя пенсии действителният размер не е нараснал, поради краткия осигурителен стаж, положен след пенсионирането (в размер на един или няколко дни).

Броят пенсии, при които въпреки нарастването на действителния размер, изплащаният размер не се е променил, поради факта, че той е приравнен на минималния за съответния вид пенсия, е 51 905. Броят пенсии, при които въпреки нарастването на действителния размер, изплащаният размер не се е променил, поради факта, че последният е ограничен до максимално допустимия от законодателството (1200 лв.), е 6 793 пенсии. С над 15 лв. месечно са нараснали 35 975 пенсии, някои от които попадат в последната категория.

Сподели:

Още новини от деня