община русе

Сметната палата даде висока оценка за годишния финансов отчет на Община Русе

За поредна година Община Русе утвърждава организация за строга финансова дисциплина, като въведените контроли на приходите и разходите показват балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми. Това сочи и докладът на Сметната палата, която оценява с едно от най-високите становища „немодифицирано мнение“ Консолидирания годишен финансов отчет на Община Русе за 2018-та година и приложения към него заверен финансов отчет.

Бюджетът на Общината към 31.12.2018 г. е 141 195 528 лв. и е изпълнен в размер на 76,74 %, което в сравнение с 2017-а година е с 9 218 644 хил. лв. по-високо. Налице за пореден път са добра събираемост на планираните собствени приходи, разумно бюджетиране, целесъобразно и ефективно изпълнение на разходната част на бюджета и високо качество на предлаганите услуги, при законосъобразно и ефикасно разходване на средствата. Не са допуснати и просрочени задължения в цялата система на Община Русе.

Сподели: