Надписът "Сливо поле" вече свети

Сметната палата с куп препоръки към Общински съвет – Сливо поле за промени на нормативни актове след одит

В резултат на извършения одит за за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Сливо поле, Област Русе за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. Сметната палата даде редица препоръки на Общинския съвет- Сливо поле. Указва се да се приемат изменения и допълнения на:
1. Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост;522
2. Наредба № 16 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле;
3. Правилата за ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Сливо поле.

Сметната палата указва да се приеме План за действие за общинските концесии.

Сподели: