Водосвет, молебен и мевлид за здраве и благополучие в Сливо поле

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е разкрита в Община Сливо поле

От 01.01.2021 г. в община Сливо поле на основание на Заповед за предварително одобрение № РД01-2461/30.12.2020 г. на ИД на АСП се създава нова социална услуга след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в недтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

С Решение № 790 от 30.10.2020 година на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са определени финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги.

В Община Сливо поле асистентска подкрепа ще получават 32 потребители, съобразно индивидуалните им потребности. Услугата ще се предоставя от 14 социални асистенти.

Услугата ще се предоставя на:

•       лица в недтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
•       деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес и предварително заявяват лицето, което желаят да ги обслужва.
Максималният брой часове за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Заявление-декларации за включване на потребители в социалната ycлyга и за желаещи да бъдат наети като „Социални асистенти” cе приемат в Деловодството на община Сливо поле, Гише „Обслужване на граждани“ в централната сграда на общината, гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Сливо поле на адрес: https://www.slivopole.bg/

Сподели: