комисия социални дейности образование

Социални дейности на територията на областта са с добро качество

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев откри и модерира провелото се днес съвместно заседание на постоянните комисии в областта на социалните дейности и здравеопазването.

По време на заседанието бяха представени резултатите от проведения през предходната година мониторинг на социалните услуги – държавно делегирани дейности в област Русе, както и новите акценти и съответно трудностите при прилагането на нормите в сферата на социалното подпомагане, социалните услуги и хората с увреждания, а също и извършването на оценка на неработоспособността.

От срещата стана ясно, че предоставяните социални дейности на територията на областта са с добро качество, както и че има изградена широка мрежа от подобен тип услуги особено на територията на община Русе. Като извод беше посочено, че в по-малките общини е необходимо да се работи в посока разширяване спектъра на социалните услуги, тъй като на някои места се обхваща част от целевите групи. Това е особено важно и поради приетата стратегия за дългосрочна грижа и настъпващата деинституционализация, чиято крайна цел е подкрепа на хората в нужда на всяко едно възможно ниво.

След проведения мониторинг са предприети и действия за закриване на защитеното жилище в с. Могилино, тъй като настанените лица са с по-тежки проблеми, което изисква полагането на допълнителни здравни грижи.

От страна на Регионалната здравна инспекция, както и от Областната дирекция за безопасност на храните също не са констатирани сериозни пропуски.

Специално внимание беше обърнато и на промените в нормативната уредба, касаещи хората с увреждания. Акцент беше поставен върху осигуряването на финансова подкрепа за хората в нужда. Новият момент е, че освен предвидената месечна финансова подкрепа се осигурява и целева помощ, която в максимална степен е съобразена с индивидуалното състояние на всеки човек и съответно се изчислява спрямо конкретния процент неработоспособност.

Във връзка с приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания бяха разгледани и аспектите, касаещи извършването на индивидуална оценка  на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Към вчерашна дата са приети общо 1199 заявления за извършване на индивидуална оценка и са изготвени общо 690 оценки. На практика предоставянето на лична помощ ще стартира през септември тази година.

Не по-малко внимание беше обърнато и на увеличилия се брой обжалвания на болнични листове от страна на Националния осигурителен институт. За периода от 01.01.2018 г. до 30.11.2018 г. техният брой възлиза на 60, а в рамките  на 5 месеца от началото на декември миналата година до края на април тази година броят им достига 356. За същия период (от 01.12.2018 г. до 30.04.2019 г.) ТЕЛК първи и втори състав към УМБАЛ „Канев“ АД са успели да разгледат общо 251 бр. болнични листове, като анулирани са 94 бр.

Нарастваща тенденция се наблюдава и при подаването на жалби, касаещи трайно намалената работоспособност. За периода 2017 – 2018 г. оплакванията са 247, а от август 2018 г. до април 2019 г. техният брой достига 354.

На база представен доклад от Сдружение „Център Динамика“ за изпълнението на програмата „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“, бяха дискутирани и постигнатите резултати при превенцията и контрола на туберкулозата на ключови засегнати групи от населението. В крайна сметка тенденцията, която се наблюдава е към леко понижаване на заболелите. Беше представена и детайлна статистика, като за отличен пример за сътрудничество между институциите от региона беше посочено проведеното през 2017 г. изследване с флуорограф на повече от 2000 лица.

Важно е да се спомене, че програмата приключва тази година и, че тежестта на тези дейности остава изключително върху здравните заведения. В края на заседанието бяха приети и решения, насочени към осигуряване на подкрепа за разрешаване на възникналите трудности чрез организирането и провеждането на междуведомствени срещи и инициирането на предложения до съответните национални институции.

Сподели:

Още новини от деня