община две могили

Специален автомобил сметосъбирач ще бъде продаден на търг в Две могили

Община Две могили е собственик на дълготраен материален актив – Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 АК, Рама № ZCFC65A2005675363, съгласно свидетелство за регистрация № 003760942. С решение №1071, взето с Протокол №55/30.08.2019 г., Общински съвет Две могили е дал съгласие за продажба, след провеждане на публичен търг с явно наддаване на описания по-горе автомобил при начална тръжна цена в размер на 10 880.00 лева (десет хиляди осемстотин и осемдесет лева,00 ст.) без ДДС. Със Заповед №812 от 19.09.2019 г. на Кмета на Община Две могили е открит търг с явно наддаване за продажба на специален автомобил сметосъбирач „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4” с начална тръжна цена за продажба в размер на 10 880 лева без ДДС или 13 056 лева с ДДС. В срока за подаване на документи за участие, няма подадени документи за участие в търга и няма явили се кандидати на определения ден и час на провеждането му. На определената в заповедта дата за провеждане на повторен търг, също не са се явили кандидати и търга е обявен за непроведен. Липсата на кандидати за закупуване на превозното средство на тази цена, наложи възлагане изготвяне на повторна пазарна оценка от оценител с правоспособност за оценка на машини и съоръжения. От изготвеният доклад на оценителя е видно следното:

Описаното превозното средство е в много лошо техническо състояние и от няколко години не в движение. За пускането му в експлоатация е необходимо да се извърши ремонт, средствата за които са неоправдано високи.

Специален автомобил сметосъбирач марка „ИВЕКО ДЕЙЛИ Е4“ с Рег. № Р 1560 АК и дата на първа регистрация 03.09.2007 г. – Двигателят и ходовата част на автомобила са в добро техническо състояние. Спирачните дискове и накладки са силно корозирали и подлежат на подмяна. Има проблем и с ел. системата на автомобила. Повредени са ел. таблото в шофьорската кабина и дясно странично ел. стъкло. Корозия по метални повърхности, основно бункера на каросерията. Поради неползване на автомобила дълго време гумите са напукани, нацепени, подлежат на подмяна. Задвижването на бункера на каросерията е с хидравлика, осигурен от специфична скоростна кутия с изведен вал. Скоростната кутия с изведения вал са силно повредени и не подлежат на ремонт. По тази причина, хидравличната система на автомобила не работи. Има възможност след смяна на съществуващата с обикновена скоростна кутия и демонтиране на каросерията, автомобилът да се пригоди като бордови. Намира се на закрито в гараж. Автомобилът подлежи на ремонт.

Справедливата пазарна стойност на оценяваното транспортно средство е 3 420 лева без ДДС, съгласно Доклад за експертна оценка, изготвен от инж. Недка Петрова Чорбаджиева – рег. №300100092 от 14.12.2009 г. в Камарата на независимите оценители. В интерес на Община Две могили е посоченото МПС да бъде предложено за продажба чрез търг. Днес общинските съветници одобриха извършването на продажбата посредством търг.

Сподели:

Още новини от деня