тубдиспансер-граматиков-ремонт

Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе подготвя разширяване на своя диагностично-консултативния блок

Общинско търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: профилактика, диагностика, лечение и последващо наблюдение на болните с проблеми на дихателната система.

Едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

На основание чл. 25, т. 1 от ППЗПП, с вх. №30-591-46#5/18.12.2023 г. в Община Русе е предоставена за одобряване от Общински съвет – Русе Бизнес програма за планиране дейността на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година.

„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД („СБАЛПФЗ д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД) е основната структурна единица за лечение на белодробни заболявания в област Русе. Белодробната болница в момента е най-голямата и най-добре работещата специализирана болница за белодробни заболявания на територията на цялата страна, при прилагане на най-модерни, съответстващи на своето време диагностични и лечебни методи.

Лечебното заведение е единствено в страната, което продължава провеждането на туберкулиновата профилактика на детското население в града. Единствено в „СБАЛПФЗ д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД продължава да функционира БЦЖ-екип, който по предварително одобрен от РЗИ график осъществява тази важна за детския контингент профилактична дейност.

Източниците за финансиране на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД са: договор с НЗОК за оказване на болнична помощ; договор с НЗОК за извършване на високоспециализирана дейност; договор с МЗ за медицински дейности, свързани с профилактична, диспансерна и лечебна дейност в направление туберкулоза; договори с Фондове за доброволно здравно осигуряване; договори с организации за извършване на специализирани профилактични прегледи; платени медицински услуги извън договора с НЗОК и клинични проучвания.

Прогнозните приходи на лечебното заведение за всяка година от периода 2024 г. – 2026 г. са в размер на 4 500 хил. лв., основно от стационарната дейност по договори с НЗОК, високоспециализирани дейности, договор с МЗ, както и от доболнична помощ с насоченост към профилактична и клинико-лабораторна дейност.

Прогнозните разходи са в размер на 4 450 хил. лв. за всяка година от периода, като от тях 60% са за трудови възнаграждения и осигуровки на персонала, предвид промените, касаещи минималните осигурителни прагове на различните категории персонал.

Инвестиционната програма на дружеството е насочена към текущи инвестиционни дейности, свързани с поддръжката и подмяната на необходимата апаратура за осъществяване дейността на лечебното заведение и предвижда:

– климатизация на част от помещенията за лежащо болни – 20 000 лева;

– подмяна на амортизирана медицинска техника свързана с ежедневните дейности /спирометри, апарати за кръвно налягане, хладилници, фризери/ – 25 000 лева;

– подмяна на компютърна техника – 10 000 лева;

– надграждане на система за видеонаблюдение – 5 000 лева;

– изграждане на адекватна защита на информационната структура на болницата и привеждането ѝ в съответствие с нормативните изисквания – 70 000 лева;

– текуща подмяна на амортизирани мебели за болнични стаи и лекарски кабинети – 10 000 лева;

– профилактика и модернизиране на съществуващата инсталация за отопление – 10 000 лева;

– ремонт на прилежащите към сградата открити площи – 25 000 лева;

– стартиране на инициативата за разширяване на Диагностично-консултативния блок със собствени средства, със стойност на проекта около 600 000 лева.

Предвид гореизложеното, днес Общинският съвет одобри изнес програма на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД за периода 2024 – 2026 година.

Сподели: