„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД изпрати много добра 2023 година

Общинско търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министъра на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: профилактика, диагностика, лечение и последващо наблюдение на болните с проблеми на дихателната система. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117525838.

Основният капитал на дружеството е 123 140 лева, разпределен в 12 314 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2023 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 1 868 хил. лева, спрямо собствен капитал в размер на 1 737 хил. лева към 31.12.2022 г. Увеличението е резултат от отчетен положителен финансов резултат.

„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД притежава дъщерно дружество, на което е едноличен собственик на капитала. „Медицински център по пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе“ ЕООД, с ЕИК 206755584 е регистрирано през м. декември 2021 г. с предмет на дейност „Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно Закона за лечебните заведения“ и капитал в размер на 5 000 лева, разпределен в 500 дяла, всеки един дял по 10 лева.

Болницата разполага с необходимия кадрови ресурс за второ ниво на компетентност и с възможности за изпълнение на основните цели и задачи, съгласно Медицински стандарт по „Пневмология и Фтизиатрия“ – 18 лекари, в т.ч. 17 с по една и две специалности, и 41 медицински специалисти – медицински сестри, с добре изградена система за продължаващо обучение-участие в курсове, семинари конференции и др.

Лечебното заведение има определена от Министъра на здравеопазването акредитационна оценка „отличен“ за срок от 5 години за цялостната медицинска дейност. Благодарение на непрекъснато повишаваща се квалификация на персонала и запазени отлични контакти с останалите лечебни заведения, лечебното заведение успява да подсигури сигурност и качествено здравеопазване.

„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД е единствената в страната болница, която продължава провеждането на туберкулиновата профилактика на детското население в града.

Лечебното заведение продължава дейността по кампании „Отворени врати” на всяко тримесечиe и безплатни прегледи и изследвания, осъществени от външно финансиране.

Източници за финансиране на болницата са:

-договор с РЗОК за оказване на болнична помощ;

-договор с МЗ за медицински дейности, свързани с профилактична, диспансерна лечебна дейност в направление туберкулоза;

-от платени медицински услуги;

-други – от дарения, клинични проучвания и други;

-от отдадени помещения под наем.

През 2023 г. ръководството на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков“ ЕООД продължава рестриктивния подход към разходите на лечебното заведение и свеждането им до нивото на минималните нужди за осъществяване на дейността.

Финансовият резултат на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД през 2023 г. е счетоводна печалба в размер на 134 хил. лева, при реализирана счетоводна печалба в размер на 96 хил. лева през 2022 г.

Изпълнението на инвестиционната програма през 2023 г. е свързано с текущо обновяване на климатизация, битова мебелировка, дребна медицинска и компютърна техника, както и поддържане на сградния фонд, доизграждане на важни помещения за функционална диагностика, аптека, рентгенови помещения със собствени средства.

Закупена е съвременна апаратура с много висока производителност и разнообразни екстри:

– нова рентгенова апаратура – 180 000 лева;

високотехнологичен бронхоскоп – 180 000 лева.

Безвъзмездно по проект на МЗ е получена апаратура за болницата на стойност 340 000 лева и допълнително 220 000 лева за Медицинския център към болницата.

Инвестиционните намерения на дружеството за 2024 г. са свързани с текущи инвестиционни дейности по поддръжка и подмяна на необходимата апаратура за осъществяване на дейността на лечебното заведение:

– климатизация на част от помещенията за лежащо болни – 20 000 лева;

– подмяна на амортизирана медицинска техника свързана с ежедневните дейности /спирометри, апарати за кръвно налягане, хладилници, фризери/ – 25 000 лева;

– подмяна на компютърна техника – 10 000 лева;

– надграждане на система за видеонаблюдение – 5 000 лева;

– обособяване на аптечно складово помещение – 25 000 лева.

– изграждане на адекватна защита на информационната структура на болницата и привеждането ѝ в съответствие с нормативните изисквания
– 70 000 лева;

– продължаване на изграждане и оформяне архивите на болницата, текущи ремонти и освежаване на мазилки, покриви, отводнителна система – 10 000 лева, при осигурено финансиране;

– текуща подмяна на амортизирани мебели за болнични стаи и лекарски кабинети – 10 000 лева;

– профилактика и модернизиране на съществуващата инсталация за отопление – 10 000 лева;

– ремонт на прилежащите към сградата открити площи – 25 000 лева;

– стартиране на инициатива за разширяване на Диагностично-консултативния блок, със собствено финансиране на стойност около 600 000 лв.

През изминалата 2023 г. „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков“ ЕООД е една от малкото белодробни болници в страната, останали да функционират, и която успешно се справя, въпреки финансовите ограничения, и крайно недостатъчното остойностяване на белодробните клинични пътеки.

Сподели: