сбал граматиков русе

„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД ще се сдобие с ново оборудване през тази година

Общинско търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министерство на здравеопазването и е лечебно заведение с предмет на дейност: профилактика, диагностика, лечение и последващо наблюдение на болните с проблеми на дихателната система. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117525838.

Основният капитал на дружеството е 123 140 лева, разпределен в 12 314 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2020 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 1 237 хил. лева, спрямо собствен капитал в размер на 1 161 хил. лева към 31.12.2019 г.

„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД е една от малкото белодробни болници в страната, останали да функционират, и която успешно се справя, въпреки финансовите ограничения. Продължава процеса за поддържане на материалната база и осъвременяване на медицинската апаратура, с цел ускоряване и прецизиране процеса на диагностика. Функционално лечебното заведение се състои от: консултативно-диагностичен блок, стационарен блок (88 легла, разпределени в две отделения), аптека и административно-стопански блок.

Болницата разполага с необходимия кадрови ресурс (18 лекари и 42 мед. специалисти), с добре изградена система за продължаващо обучение – участие в курсове, семинари конференции и др.

Лечебното заведение е единствено в страната, което провежда туберкулиновата профилактика на детското население в града. Продължава дейността по кампании „Отворени врати” на всяко тримесечиe и безплатни прегледи и изследвания, осъществени от външно финансиране.

Източници за финансиране на болницата са:

– договор с РЗОК за оказване на болнична помощ;

– договор с МЗ за медицински дейности, свързани с профилактична, диспансерна лечебна дейност в направление туберкулоза;

– от платени медицински услуги;

– от отдадени помещения под наем.

Най-висок е делът на разходите за заплати, следван от разходите за медикаменти и консумативи, храна за болни и външни услуги. През 2020 г. има увеличение на разходите за други материали (предпазни облекла и дезифектанти, необходими за персонала при COVID-19 пандемията) спрямо предходната година.

Финансовият резултат на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД през 2020 г. е счетоводна печалба в размер на 87 571 лева, при реализирана счетоводна печалба в размер на 76 922 лева през 2019 г.

Реализирани инвестиционни мероприятия през 2020 г.:

– продължава тенденцията за обновяване на медицинската апаратура; закупени са със собствени средства и дарения – спирометър – Спиролаб 2; апарат за неинвазивна вентилация; ЕКГ апарат; фибробронхоскоп; перфузори – 2 броя; кислородни концентратори – 3 броя; компютри – 3 броя; климатици – 16 броя;

– завършено е изграждане на асансьор  към сградата на стационара;

– изградена е рампа за инвалиди;

– обновен лабораторен комплекс с климатична инсталация;

– извършена е реконструкция на стаи в стационара.

Инвестиционните намерения  на дружеството за 2021 г. включват:

Текущи инвестиционни дейности, свързани с поддръжката и подмяната на необходимата апаратура за осъществяване на дейността на лечебното заведение:

– климатизация на част от помещенията за лежащо болни – 20 000 лева;

– подмяна на амортизирана медицинска техника свързана с ежедневните дейности /спирометри, апарати за кръвно налягане, бронхоскопска апаратура, хладилници, фризери / – 25 000 лева;

– подмяна на компютърна техника – 10 000 лева;

– надграждане на система за видеонаблюдение – 3 000 лева;

– подмяна на рентгенов апарат – 50 000 лева;

– закупуване на система за изследване на дишането – 120 000 лева;

– закупуване на системи за озониране – 15 000 лева.

Текущи инвестиционни дейности, свързани с поддръжка на материално-битовата база:

– обособяване на аптечно складово помещение в сутерена на болницата и привеждането му във вид, съответстващ на нормативните изисквания
– 25 000 лева, при осигурено финансиране;

– продължаване на изграждане и оформяне архивите на болницата, текущи ремонти и освежаване на мазилки, покриви, отводнителна система 
– 10 000 лева, при осигурено финансиране;

– текуща подмяна на амортизирани мебели за болнични стаи и лекарски кабинети – 10 000 лева;

– профилактика и модернизиране на съществуващата инсталация за отопление – 10 000 лева;

– освежаване на фасадата на болничните сгради и подмяна на опасните и амортизирани външни подови плочки – 35 000 лева.

Сподели: