Общините Сливо поле

Специализиран автомобил предостави безвъзмездно Община Сливо поле на сдружение „Русенската асоциация на лица с интелектуални затруднения – РАЛИЗ -БАЛИЗ“

Обгщински съвет – Сливо поле реши да се учреди безвъзмездно право на ползване върху долуописаната движима вещ – частна общинска собственост на Община Сливо поле, в полза на сдружение „Русенската асоциация на лица с интелектуални затруднения – РАЛИЗ -БАЛИЗ“ с управител Бисерка Василева Иванова, представляващо сдружение с нестопанска цел, за целите на предоставянето на социална услуга „Общностен център за деца и семейства“, възложена с договор № Д-261/27.07.2023 г. и социална услуга „Дневен център за деца и пълнолетни с увреждания“, възложена с договор № Д-295/06.08.2021 г., сключени с Община Сливо поле, както следва:

– Специализиран автомобил – автобус 11+1 места, марка „Рено“, модел „Мастър“, с рама № VF1VE34UE51848089, с първоначален рег. № СВ 8152 АА и сегашен рег. № Р4891ВТ.

Правото на ползване се учредява за срок от 10 години или до прекратяването и на двата посочени договора, ако това събитие настъпи преди изтичане на десетгодишния период.

Сподели: