Специалност „Социални дейности" в Русенски университет отчете резултатите от проведеното през зимния семестър практическо обучение по социална работа в електронна среда

Специалност „Социални дейности“ в Русенски университет отчете резултатите от проведеното през зимния семестър практическо обучение по социална работа в електронна среда

По инициатива на преподавателите и студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет и под надслов в римувана форма „Социалната работа е не само призвание, но и задълбочено университетско образование, в което практическото обучение има важно значение“ на 11 декември, 2020 година се организира и проведе среща с управители, социални работници и специалисти от персонала на социални услуги в община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и община Цар Калоян, на която се отчетоха резултатите от реализираното през зимния семестър на настоящата учебна година практическо обучение по социална работа посредством дистанционна форма. Срещата е поредна инициатива на преподаватели и студенти от професионално направление „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник за повишаване на обществения престиж на образованието и професията по социална работа.    

В началото на събитието проф. дн Сашо Нунев приветства участниците, прочете благодарствен адрес на студент и подчерта, че постигнатите много добри резултати от проведената във виртуална среда учебна практика по социална работа в отделните курсове на специалността се дължат на създадената между двете страни (преподавателски екип от проф. дн Сашо Нунев и гл. ас. д-р Евгения Братоева и управители и персонал на социални услуги и отдели към Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе) много добра организация и координация и дългогодишното и на високо ниво партньорство между тях. Заедно с това той отбеляза, че невъзможността да се усвояват знания, умения и добър професионален опит и да се интегрира теория и практика в реална работна среда, поради въведените ограничителни мерки, е определено един от недостатъците на онлайн практическото обучение, но той в значителна степен е компенсиран чрез компетентно представяната информация,  редовно и задълбочено осъществявания анализ на разглежданите случаи на социална работа с потребители, задаваните въпроси към базовите специалисти и проведените групови дискусии, последвани от отразяване на реализираните дейности в дневник за учебна практика и разработването на индивидуални анализи.  

Участващите в срещата студенти представиха отличните си впечатления, мнения и оценки относно отговорната подготовка за практическите занятия на социалните работници и техни колеги от екипи, реализирали помагаща дейност по отделен случай, а също така и значението на преподаваните и усвоените знания, умения и опит за качественото им практическо обучение. Студенти от втори курс на специалността по нестандартен и подчертано емоционален начин изразиха своята благодарност към социалните работници, като поставиха на гърдите си подготвени по собствена идея и оцветени в червено сърца от хартия.  

Ръководителите на социални услуги и социалните работници също имаха възможност да разкажат за впечатленията си от виртуалните делови срещи с бъдещите си колеги, внимателното изслушване от тяхна страна на представяната информация за социални услуги и социална  работа по случаи на потребители, за активността им при задаването на въпроси и интереса им при обсъждане на специфични методически аспекти от дейността на социалния работник и партниращи с него помагащи специалисти от персонала на социалната услуга. Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Русе Светла Межри сподели мнението си за добрата академична подготовка на студентите по социални дейности от Русенски университет, базираща се на наблюдения върху качеството на работата в заведението на випускници на специалността, проведените предходни учебни практики и настоящата. Тя увери аудиторията, че доброто партньорство ще продължи да се развива и утвърждава.  

В заключителната част на срещата  проф. дн Сашо Нунев сподели във виртуалната зала и прочете благодарствени адреси за управители и социални работници и екипи от специалисти в социални услуги, директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе Детелина Матева и социални работници от районни отдели „Социална закрила“ към Дирекцията. Той отбеляза пред всички участници, че отличното партньорство ще продължи да се развива и усъвършенства през предстоящия семестър и следващите учебни години в интерес на добрата практическа подготовка на студентите и повишаване на обществения престиж на професията и образованието по социална работа, сподели днес проф. дн Сашо Нунев.

Сътрудничеството е от жизненоважно значение за поддържането на това, което наричаме дълбока или наистина дълбока промяна, защото без него организациите просто са смазани от силите на статуквото. Питър Майкъл Сенги (Peter Michael Senge), американски учен и преподавател

Сподели: