община русе фасада

„Спортен клуб Захариев файт тийм“ иска безвъзмездно за 10 години част от бившата гимназия по зърно

В ОП „Спортни имоти“ и Община Русе е постъпило искане с вх.№ 36-257-1/01.04.2020г. за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имоти частна общинска собственост, както следва: самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.1  с площ 205кв.м,. самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.3 с площ 15кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.4 с площ 3 1кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.5 с площ 31 кв. м, находящи се в сграда с идентификатор 63427.7.771.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Русе,  адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ № 2, подадено от „Спортен клуб Захариев файт тийм“, ЕИК 205486661, представляван от Светослав Захариев Самуилов.

Видно от посоченото по-горе искане на спортния клуб, помещенията ще се използват за тренировъчна дейност по фитнес и бокс, както и за популяризиране на спорта за хора и деца с увреждания.  

„Спортен клуб Захариев файт тийм“ провежда обучение по различни видове спорт (предимно бокс и фитнес), както и обучение на деца с увреждания. Клубът разполага с уреди, с помощта на който децата ще бъдат тренирани директно от инвалидните колички. Клубът е поел ангажимент да извърши пълен ремонт на помещенията и да ги приведе в вид годен за експлоатация, като ще спазва изискванията на чл.305, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО).

Имотът представлява бивша Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, придобит безвъзмездно в собственост от Община Русе, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, съгласно Договор № 96-00-49/26.07.2016 г. на Областен управител на област Русе, в изпълнение на Решение на Министерски съвет №561/08.07.2016 г.

Към момента имотът е предоставен за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

Светослав Захариев Самуилов внесе разяснения пред общинските съветници относно дейността на клуба, спортните постижения и направените инвестиции към момента. Той е световен и европейски шампион по граплинг. От 7 години е в инвалидна количка след претърпяна катастрофа. От година и половина се занимава с тренировъчна дейност на деца в неравностойно положение. В началото тренираше в салона за раздвижване, а след това в друга зала. При хубаво време са провеждани тренировки на стадиона. Така се е стигнало до идея Общината Русе да бъде потърсена за помощ в подкрепа на децата, които се развиват и подобряват с всяка една изминала тренировка.

В залата ще бъдат изградени рампи за достъп. Изграден е санитарен възел за хора с увреждания. Направени са много благотворителни инициативи, като са събрани пари. Вложението в базата ще бъде за над 60 000 лева, защото уредите са скъпи и приспособени към хора с подобни потребности. Понастоящем в клуба има 5 деца, като от тях не се събират такси за ползване и тренировки. Техният брой предстои да се увеличава, отбеляза в експозето си Самуилов.

Борислав Рачев – управител на ОП „Спортни имоти“ в Русе, заяви, че клубът ще кандидатства с проект за достъпна среда.

С оглед на изложеното Общински съвет – Русе взе решение да предостави безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.1  с площ 205кв.м,. самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.3 с площ 15кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.4 с площ 3 1кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.5 с площ 31 кв. м, находящи се в сграда с идентификатор 63427.7.771.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Русе,  адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ № 2 за срок от 10 г. на „Спортен клуб Захариев файт тийм“ ЕИК 205486661, при спазване на законодателството регламентиращо държавните помощи.

Сподели:

Още новини от деня