Спортната зала „Арена Бяла“ се преименува на „ОЗК Арена Бяла“

Спортна зала „Арена Бяла“, представляваща сграда с идентификатор 07603.501.2351.7 по КККР на гр. Бяла, построена в поземлен имот 07603.501.2351 по КККР на гр. Бяла, ще носи името „ОЗК Арена Бяла“, решиха общинските съветници.

Предстои поставяне на фирменото лого на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ““ АД на фасадата на тази спортна зала. Разходите за изпълнение ще са за сметка на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ““ АД.

Предстои сключване на тристранен договор за спонсорство и рекламни услуги между Община Бяла с БУЛСТАТ 000530493, Сдружение с общественополезна дейност ХАНДБАЛЕН КЛУБ БЯЛАс ЕИК206266433 и „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ „“ АД с ЕИК 121265177, по силата на който Община Бяла предоставя рекламни площи в Спортна зала „Арена Бяла“, представляваща сграда с идентификатор 07603.501.2351.7 по КККР на гр. Бяла, за реклама на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ““ АД с цел популяризиране на неговото име и репутация, в замяна на което „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ““ АД ще заплати на Община Бяла възнаграждение в размер на не по-малко от 4 000 лева без вкл. ДДС на година.

Сподели: