Средната брутна работна заплата в Русенска област е 1787 лева

Средната брутна работна заплата в Русенска област е 1787 лева

Според последните данни на Националния статистически институт (НСИ), средната работна заплата в България продължава да расте, достигайки 2198 лева през първото тримесечие на 2024 г. Това представлява увеличение от 3,5% спрямо края на миналата година и почти 17% на годишна база.

Въпреки общия ръст, разликите в заплащането между различните сектори и региони остават значителни. Най-високи средни заплати се наблюдават в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (над 5200 лева) и „Финансови и застрахователни дейности“ (почти 3400 лева). В същото време, най-ниско платени са работниците в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (малко под 1400 лева) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (1500 лева).

Регионалните различия също са сериозни. Най-високите средни възнаграждения са в Югозападния район (2760 лева), докато най-ниските са в Северозападния район (1714 лева). Вътрешнорегионалните различия също са големи, като например в Югозападния район Благоевград отчита най-ниската средна заплата в страната (1435 лева).

В Русенска област за периода януари – март 2024 година средната брутна работна заплата вече е 1787 лева брутно или 1 386 лева нетно. Увеличението спрямо същия период на миналата година е със 17 % или с 261 лева. Ръстът през първите три месеца от годината е с 59 лева или 3.4 %. Областта се нарежда на седмо място у нас в своеобразното подреждане по заплати.

Данните на НСИ разкриват както положителни тенденции, така и сериозни предизвикателства пред българската икономика. От една страна, ръстът на средната заплата е добра новина за работниците. От друга страна, големите различия в заплащането между секторите и регионите са тревожни и изискват внимание от страна на политиците.

За да се преодолеят тези различия и да се постигне по-балансирано икономическо развитие, са необходими реформи в образованието, инвестиции в инфраструктурата и насърчаване на предприемачеството в по-слабо развитите региони. Само така може да се гарантира, че всички българи ще се възползват от икономическия растеж на страната.

Сподели: