банкомат теглене на пари

НСИ: Средната месечна работна заплата в Русенска област вече е 1013 лева

Време за прочитане: 2 мин.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 988 лв.  Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г.  средната брутна заплата за тримесечието нараства с 36 лв, а в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. увеличението е със 107 лв. Средната месечна работна заплата за януари е 967 лв., за февруари – 983 лв. и за март – 1013 лева.

В обществения сектор средната работна заплата за периода януари – март 2019 г. е 1073 лв., а в частния сектор – 966 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 20 лв. или с 1.8%, а в частния нараства с 50 лв. 12.2% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – 12.1%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2019 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1457 лв., „Селско, горско и рибно стопнство” – 1442 лв. и „Добивна промишленост” – 1353 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 581 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Административни и спомагателни дейности”  – 623 лв. и „Строителство” – 660 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 год. Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1656 лв, следвана от София област – 1139 лв, област Стара Загора – 1134 лв.  С най-ниска средна месечна заплата са областите : Благоевград – 779 лв, Видин – 796 лв Кюстендил – 845 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 208 лв. – с 220 лв. или 22.3%  по-висока от тази за област Русе.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/.

Сподели:

Още новини от деня