банкомат теглене на пари

Средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 914 лв.

През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 914 лв. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. средната брутна заплата за тримесечието намалява незначително с 1 лв, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. увеличението е със 73 лв. Средната месечна работна заплата за юли е 911 лв., за август – 902 лв. и за септември – 930 лева.

В обществения сектор средната работна заплата за периода юли – септември 2018 г. е 991 лв., а в частния сектор – 895 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 28 лв. или с 2.7%, а в частния нараства с 6 лв. 10.2% е увеличението на средната работна заплата в обществения сектор в сравнение със същия период на миналата година, а в частния – 8.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1405 лв. и „Добивна промишленост“ – 1317 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са биле наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 522 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Други дейности” – 606 лв и „Административни и спомагателни дейности” – 664 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 год. Русенска област заема десето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1504 лв, следвана от София област – 1109 лв, област Стара Загора – 1096 лв и Варненска област – 1054 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите : Благоевград – 743 лв, Видин – 747 лв и Силистра – 781 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 117 лв. – с 203 лв. или 22.2% по-висока от тази за област Русе.

Сподели:

Още новини от деня