Средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 147 лева

Средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 147 лева

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 147 лева.  Спрямо второто тримесечие на 2020 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 60 лв., а в сравнение с третото тримесечие на 2019 г. увеличението е със 119 лева. Средната месечна работна заплата за юли е 1 150 лв., за август  – 1 127 лв. и за септември – 1 164 лева.

В обществения сектор средната работна заплата за периода юли – септември 2020 г. е 1 318 лв., а в частния сектор – 1 101 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със 74 лв. или 6.0%, а в частния – с 58 лв. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 16.8%, а в частния – 9.8%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2020 г. са  получили наетите лица в икономически дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – 1 612 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 612 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1 568 лв. и „Добивна промишленост” – 1 506 лв.  През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности” – 707 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 756 лв. и наетите в „Други дейности“ – 795лв.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 година Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1 855 лв., следвана от област София – 1 297 лв. и област Враца – 1 262 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград – 922 лв., Видин – 945 лв. и Силистра – 953 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 373 лв. – с 226 лв. или 19.7%  по-висока от тази за област Русе.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/.

Сподели: