банкомат теглене на пари

Средната работна заплата в Русенска област бележи ръст със 114 лева за година

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 028 лева.  Спрямо второто тримесечие на 2019 г.  средната брутна заплата за тримесечието намалява с 4 лв., а в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. увеличението е със 114 лева. Средната месечна работна заплата за юли е 1 029 лв., за август  – 1 014 лв. и за септември – 1 041 лева.

В обществения сектор средната работна заплата за периода юли – септември 2019 г. е 1 128 лв., а в частния сектор – 1 003 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 22 лв. или 1.9%, а в частния се запазва почти без промяна. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 13.8%, а в частния – 12.1%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2019 г. са  получили наетите лица в икономически дейности, „Добивна промишленост” – 1 544 лева „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 530 лв. и „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 510 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 594 лв., а след тях се нареждат наетите в икономическа дейност  „Административни и спомагателни дейности”  – 641 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година. Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1 704 лв., следвана от област Стара Загора с 1 165  лева и област Варна – 1 162 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Видин – 810 лв., Благоевград – 815 лв. и Кюстендил – 868 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 249 лв. – с 221 лв. или 21.5%  по-висока от тази за област Русе.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/.

Сподели:

Още новини от деня