Средства, предвидени за съоръжения за игра на ДГ „Радост“, се насочват за други нужди

 Отпаднала е необходимостта от закупуване на съоръжения за игра на двора на сградата на ДГ Радост на ул. „Дондуков Корсаков“ 5, поради затваряне на същата и преместването на децата в алтернативни сгради. Във връзка с гореизложеното и доклад от Директора на ДГ „Радост“, кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да гласуват на 16 юни средствата от обект „Уреди и съоръжения за игри на двора за ДГ Радост“-10 617 лв., държавна дейност 311 „Детски градини“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ да бъдат насочени както следва: по §1015 „ Материали“ – 4502 лв. за закупуване на конструктори LEGO

  по §1020 „Външни услуги“ – 1500 лв. за обучителни курсове за персонала

  по §1030 „Текущ ремонт“ – 1539 лв. за ремонт на помещение в сградата на ул. „Червен“ №5 за преместване на II група от затворената сграда на ул. „Дондуков Корсаков“ 5  

  по §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“  – 3076лв.

за обект: „Агрегат за хладилна камера за ДГ „Радост“/било 10 000лв.; става 13 076лв./                                                                      

Сподели: