Среща с представители на посолството на Великобритания в България и Британско-българската бизнес асоциация (БББА) се проведе в Русенския университет

Среща с представители на посолството на Великобритания в България и Британско-българската бизнес асоциация (БББА) се проведе в Русенския университет

Днес, 30.09.2021 г. на посещение в Русенския Университет бяха г-н Тим Буисере, Търговско аташе на Великобритания в България, г-жа Десислава Митева, директор на Британско-българската бизнес асоциация (БББА), г-жа Елена Йорданова, търговски представител (БББА) и  регионалния представител на БББА за Русе, г-жа Пламена Гагова. Те се срещнаха с Ректорското ръководство, представено от ректора, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, зам.-ректора по науката, проф. д-р Диана Антонова, зам.-ректора по образованието, проф. д-р Пламен Кангалов, и доц. д-р Калоян Стоянов, директор на Кариерния център към Русенския университет. На срещата бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес, свързани със сътрудничеството между Русенския университет и британски университети със сходни области на обучение.

Проф. Белоев представи на гостите структурата на Русенския университет и основните приоритети на неговото развитие. Фокусът беше върху затвърждаване на връзките университет – бизнес, чрез конкретни програми за обучение и практики на студентите във водещи фирми от Русе и региона, както и в регионите, където университетът има филиали – Видин, Силистра и Разград. Специален интерес проявиха гостите към международната дейност на Русенския университет, с която той е лидер в България и силно разпознаваем в Европа и света. Проф. Антонова информира представителите на БББА за конкретни проекти с британски университети в областта на предприемачеството, чиито резултати имат практическо приложение в обучението чрез казуси. Позиционирането на Русенския университет в Националната пътна карта на научните изследвания и перспективите за развитие след изграждането на новия научно-изследователски център с интердисциплинарни лаборатории дават основание за надеждно партньорство с университети и представители на бизнеса както у нас, така и в чужбина.

Търговското аташе, г-н Бусиере изрази желанието и готовността на посолството на Великобритания, Британския съвет и Британско-българската бизнес асоциация да съдействат за осъществяване на партньорства с британски университети за съвместни програми за обучение, които да завършват с двойни дипломи, даващи възможност на младите хора да вземат най-доброто от двете образователни системи без да напускат България.

Срещата завърши с покана от страна на ръководството на университета за изнасяне на лекции и участие в научните форуми с пленарни доклади, както и организиране на специализирани семинари и кръгли маси.  

Сподели: