Станция за временно захранване с природен газ ще изгради „Овергаз мрежи“ в беленската болница

Общински съвет – Бяла измени и допълни т. II на Решение № 264 по протокол № 26/25.01.2017 г. на Общински съвет – гр. Бяла, както следва: “II. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на строеж без търг или конкурс в полза на „Овергаз мрежи“ АД с ЕИК 130533432 върху терен от 100 кв.м. в северозападната част на имот – общинска собственост съгласно приложената схема за разполагане, представляващ поземлен имот 07603.501.909, област Русе, община Бяла, гр. Бяла, п.к. 7100, ул. Васил Левски № 62, вид собств.

Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За обект комплекс за здравеопазване с площ 29726 кв.м. по кадастралната карта на гр. Бяла, обл. Русе одобрена със Заповед №РД-18-130/27.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), представляващ имот с пл.№909, идентичен с ПИ № 909 в кв.143 по регулационния план на гр.Бяла, Област Русе, одобрен със Заповед №117/1983 г., актуван с АОС № 3476/20.08.2018 г., за изграждане на станция за временно захранване с компресиран природен газ.”

Сподели:

Още новини от деня