сливо поле пазар

Стартира проектът „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Сливо поле“

На 15.06.2022 г. на територията на Община Сливо поле стартира изпълнението на дейностите по предоставяне на топъл обяд по проектно предложение „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Сливо поле“ номер BG05FMOP001-5.001-0226 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по механизма REACT-EU по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Предоставянето на топъл обяд ще се осъществи чарез „Домашен социален патронаж“-Сливо поле в следните населени места-гр. Сливо поле, с. Бабово, с. Борисово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Ряхово, с. Стамболово, с. Юделник , чрез кметовете на съответното населено място.

Дейностите, които ще се предоставят по проекта са:

–        осигуряване на топъл обяд  за  320 лица, представители на целевите групи в рамките на 33 работни дни в периода от 15.06.2022 г. до 31.07.2022 г.;

–          съпътстващи мерки-чрез осигуряване на дейности, допринасящи за социалното приобщаване и преодоляване на изолацията и страха от заболяването на най-нуждаещите се лица и съобразявайки ги с необходимите противоепидемични мерки в условията на извънредни обстоятелства от COVID 19. Съпътстващите мерки, които ще предлага Община Сливо поле ще включват индивидуални и при необходимост групови консултации за подобряване достъпа на потребителите до основни обществени услуги, насочени към нуждите от консултиране, здравеопазване, образование и заетост за преодоляване на последствията от продължителната социална изолация и според специфичните потребности на представителите на целевите г. 

Размерът на финансирането на проекта за приготвяне на топъл обяд е 30 624,00 лв., административни разходи в размер на 5% и разходи за съпътстващи услуги, в размер на 5 % върху цената за един обяд.При предоставяне на възможност за удължаване на проекта и неговото финансиране ще бъдат увеличени броя на подпомаганите лица на територията на община Сливо поле.

Сподели: