Стартира работата по проект Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions с партньор Русенския университет

Стартира работата по проект Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions с партньор Русенския университет

Русенският университет представи по време на пресконференция и работна среща днес проект Project  2020-1-PL01-KA226-HE-096196 Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions. Домакин на срещата е Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Единадесет (11) участници от 4 партньорски организации и 4 европейски държави ще присъстват на срещата:

- Технологичният университет в Бялисток (Politechnika Białostocka), Полша – координатор на проекта

- Нишки университет, Ниш, Сърбия;

- Норвежки университет за науки и технологии, Трондхайм, Норвегия;

- Русенски университет „Ангел Кънчев“, България

Ръководители:

- Ярослав Мака – координатор на проекта, Технологичният университет в Бялисток (Politechnika Białostocka), Полша;

- Бояна Галич, ръководител екип от Норвежки университет за науки и технологии, Трондхайм, Норвегия;

- Теодор Илиев, ръководител екип от Русенски университет „Ангел Кънчев“;

- Горан Джорджевич, ръководител екип от Нишки университет, Ниш, Сърбия;

Дейностите се извършват и координират от доц. Теодор Илиев (ръководител екип), доц. Ивайло Стоянов, доц. Йордан Дойчинов, гл. ас. д-р Иванка Цветкова и гл. ас. д-р Венцислав Кесеев.

Основният акцент на работната среща на проекта е да се съгласуват  партньорите с основните аспекти на проекта ICT_EDUPAND, неговите цели, интелектуалните продукти и резултати, както и успешната реализация по отделните дейности на проекта.

В допълнение на това, ще бъдат обсъдени и плановете за управлението и изпълнението на проекта, финансовото управление, управлението на качеството и планът за устойчивост, предоставящи информация за координацията на проекта и начина, по който екипът ще работи за постигане на целите на проекта.

По проекта се адаптират 8 учебни програми от държавите-участнички и се провеждат редица обучителни семинари на преподавателите за използване на съвременни образователни подходи и методи за обучение на инженери.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет и да осъществи успешен обмен на нови и ефективни образователни практики.

Сподели: