земеделие

Стартовата помощ за развитие на малки земеделски стопанства представят утре в Две могили

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) съвместно с Община Две могили организира информационна среща на 12.06.2019 г. от 10.00 часа в конферентната зала на Община Две могили, на която ще присъстват експерти от НССЗ, които ще Ви запознаят с условията за кандидатстване по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от ПРСР /2014-2020 г./.

Помощта по тази подмярка не е инвестиционна, като не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на устойчиво развитие и растеж на вече съществуващи малки земеделски стопанства.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания, като приоритетно ще се финансират:

– Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” – едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели, „Плодове и зеленчуци” и „Етерично – маслени култури“;

– Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.

Експертите на НССЗ ще изготвят безплатно бизнес планове и основна информация за проектни предложения по подмярка 6.3, които и ще съдействат при електронно подаване на проектните предложения  през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН 2020/.

Моля своевременно да ни информирате, като заявите Вашето участие в срещата на телефон 08141/9205, вътрешен 122 – отдел „Общинска собственост и регионално развитие”.

Сподели:

Още новини от деня