КОЦ комплексен онкологичен център

Строежът на новата болнична сграда на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД се планира да започне през 2026 година

Общинско търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-20-23/27.07.2000 г. на Министъра на здравеопазването, Приложение №2 и е с предмет на дейност: активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания. „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД е единственото лечебно заведение на територията на областите Русе, Разград и Силистра, което предоставя комплексно лечение на лица с онкологични заболявания.

Едноличен собственик на капитала на лечебното заведение е Община Русе, чрез Общински съвет – Русе, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала са общински публични предприятия, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП). Принципите на упражняване правата на общините в общинските публични предприятия се уреждат с правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП).

На основание чл. 25, т. 1 от ППЗПП, с вх. №30-591-46#2/11.12.2023 г. е предоставена за одобряване от Общински съвет – Русе Бизнес програма на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година.

„Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД (КОЦ-Русе“ ЕООД) е оборудвано с необходимата апаратура за покриване на медицинските стандарти и за нормалното протичане на лечебния процес. Дружеството осъществява своята специфична дейност в условията на силна конкуренция. За да задържи водещата си позиция при лечението на онкологично болни пациенти, „КОЦ-Русе“ ЕООД трябва да предприема действия в посока поддържане на високо технологична апаратура, на високо квалифициран медицински състав, добра материална база и отлични условия за лечение на пациентите.

Видно от прогнозата на основните икономически показатели в Бизнес програмата на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД се предвижда приходите през 2024 г. да са в размер на 42 012 хил. лв., през 2025 г. в размер на 44 953 хил. лв. и през 2026 г. прогнозираните приходи са в размер на 46 302 хил. лв. Отчита се положителен тренд в нарастването на приходите в крайния финансов резултат на лечебното заведение до 2026 г. Изготвената прогноза на резултатите е направена въз основа на данните за приходите от дейността по съществуващи договори с НЗОК, разходите на лечебното заведение, както и очакваните нови инвестиции и приходите, които ще се реализират в следствие на тях. Прогнозата за разходите е: за 2024 г. прогнозирани общи/административни разходи, в размер на 9 698 хил. лв., в това число разходи за персонала 8 580 хил. лв., за 2025 г. прогнозирани общи/административни разходи, в размер на 10 668 хил. лв., в това число разходи за персонала 9 438 хил. лв. и за 2026 г. прогнозирани общи/административни разходи, в размер на 11 201 хил. лв., в това число разходи за персонала 10 382 хил. лв.

С оглед запазване на финансовата стабилност на лечебното заведение, усилията на ръководството са насочени към съхранение на съществуващия персонал и привличане на нови висококвалифицирани кадри. Отделя се внимание на повишаване мотивацията на наетия персонал. Първостепенно по значение е заплащането, сигурността и възможностите за квалифициране и професионално израстване. Това допринася за задържане на кадрите, приличане на нови и увеличава конкурентоспособността на „КОЦ-Русе“ ЕООД.

Инвестиционният план на „КОЦ-Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 г. включва:

1. За 2024 година:

– извършване на ремонт на Отделение по онкологична хирургия;

– извършване на ремонт на ВиК инсталация в основната сграда на лечебното заведение;

– стартиране реализацията на проект за изграждане на нова болнична сграда.

2. За 2025 г. година:

– извършване на текущ ремонт на общите помещения в основната сграда на „КОЦ-Русе“ ЕООД;

– осигуряване на финансиране чрез банков кредит, подпомагане от принципала на лечебното заведение и собствени средства за строеж на новата болнична сграда;

– провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строителните дейности.

3. За 2026 г. година:

– започване на строителството на нова болнична сграда.

Финансовото състояние на „КОЦ-Русе“ ЕООД е добро и позволява да се направят оптимистични прогнози за развитие на лечебното заведение.

Бизнес програмата на „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година бе одобрена от общинските съветници в Русе днес.

Сподели: