Новата административна сграда на БТБ сред кандидатите в конкурса "Сграда на годината" 2019

Строителството на 13 нови жилищни сгради е започнало в Русенска област през второто тримесечие

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 362 жилищни сгради с 5 928 жилища в тях и 823 615 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 31 административни сгради/офиси с 18 328 кв. м РЗП и на 935 други сгради с 427 613 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 0.8%, а общата им застроена площ – с 1.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 6.2%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава нарастване с 40.9%, но тяхната РЗП спада със 71.4%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са повече с 5.9%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 9.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 14.4%, жилищата в тях – с 29.9%, а разгънатата им застроена площ – с 23.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП спада със 70.5%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 19.9%, а разгънатата им застроена площ – с 27.4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 244, София (столица) – 210, Варна – 145, София – 113, и Бургас – 86. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 843, Пловдив – 1 109, Варна – 913, Кърджали – 377, и Бургас – 340.

В Русенска област са издадени разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 43 жилища в тях и РЗП 4753 м2, както и на 60 други сгради с площ над 15 хил. м2.

През второто тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 979 жилищни сгради с 4 766 жилища в тях и с 622 361 кв. м обща застроена площ, на 21 административни сгради/офиси с 26 831 кв. м РЗП и на 584 други сгради с 294 061 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 15.6%, жилищата в тях – със 7.0%, а разгънатата им застроена площ – със 17.5%. Броят на започнатите административни сгради нараства със 75.0%, а тяхната РЗП – над четири пъти. Започнатите други видове сгради са повече със 7.2%, но общата им застроена площ намалява с 42.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 18.6%, жилищата в тях – с 15.6%, а разгънатата им застроена площ – с 14.2%. При броя на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 12.5 и 10.4%. Започнатите други видове сгради намаляват с 6.1%, а общата им застроена площ – с 35.8%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 178 жилищни, 5 административни и 62 други сгради; Варна – 120 жилищни, 8 административни и 40 други сгради; София (столица) – 129 жилищни, 4 административни и 11 други сгради; София – 86 жилищни и 20 други сгради; Благоевград – 52 жилищни и 36 други сгради. В Русенска област е започнало строителството на 13 жилищни сгради с 59 жилища в тях и РЗП от 5353 м2, както и на 25 други сгради с площ над 15 хил. м2.

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.
Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001) и се подразделят на:
• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

  • административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
  • други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).
    Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня