Студентите от специалност "Социални дейности" в Русенския университет провеждат успешно онлайн практическо обучение по социална работа

Студентите от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет провеждат успешно онлайн практическо обучение по социална работа

В условията на прекратен достъп до социалните услуги в община Русе студентите от първи, втори и четвърти курс на специалност „Социални дейности“ на 23 и 24.09.2020 г. за втора седмица активно използват възможностите на оборудвания с аудио и видеотехника кабинет за провеждане на учебна практика и супервизия по социална работа и университетската платформа за дистанционно обучение BigBlueButton. Студентите от първи курс бяха запознати онлайн от директора на Дом за стари хора „Възраждане“ – Русе с функционирането му като специализирана институция за предоставяне на социални услуги, спецификата на реализираната в него социална работа и дейността на социалния работник при взаимодействието му с помагащи специалисти от персонала и други институции. Пред колегите им от другите курсове екип от социален работник и психолог представиха дейността си с потребители от социалната услуга Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе, като студентите от втори курс се запознаха с методически аспекти на социална работа по отделен случай, а обучаващите се в четвърти курс бъдещи социални работници интегрираха теоретичните си знания и умения за психосоциалната работа в социална услуга в общността с добър професионален опит с потребител от същата социална услуга, разкриващ методическата специфика на психосоциалната работа в практически условия. През втората част от практическите занятия студентите анализираха представените случаи и работиха с дневниците за учебна практика от ръководствата за практически упражнения по социална работа.

Независимо от ограниченията на дистанционното провеждане на учебна практика по социална работа, ние успяваме да ги компенсираме в значителна степен. Това постигаме, както с помощта, професионализма и добрия практически опит на социални работници и помагащи специалисти от социалните услуги, така и със създадените организация на практическите занятия, среда в кабинета за учебна практика и супервизия и методическото осигуряване на дейността на студентите с подготвен от доц. дн Сашо Нунев комплекс от ръководства за провеждане на практическо обучение и практически упражнения по социална работа, свързани с въвеждане в професията и специалността и социална работа по случай.

В края на нашето съобщение бих искал да отговоря на наш опонент, че ние не разчитаме „само на един телевизор“, както той се изрази, а базираме дейността си на целесъобразно създадена и апробирана по проект технологична среда, осигуряване със специално разработен методически комплекс, включващ ръководство за практическо обучение и ръководства за практически упражнения за студентите от първи и втори курс, изграждане на подходяща организация, развитие на много добро партньорство и подкрепа от страна на управителите на социални услуги, социалните работници и други помагащи специалисти в тях. Резултатът от това е опредметен чрез професионалната реализация на наши възпитаници в социални услуги и отдели към Дирекция „Социално подпомагане“ в община Русе и други общини.

Работим активно и непрекъснато за качествената и ефективната теоретична и практическа подготовка на нашите студенти, имаме много добри партньори в лицето на управителите и персонала на социалните услуги в община Русе и успяваме!

IN CONSTANTI LABORE SPES – В ПОСТОЯННИЯ ТРУД Е НАДЕЖДАТА. Латинска сентенция

LABOR IMPROBUS OMNIA VINCIT (VERGILIUS) – УПОРИТИЯТ ТРУД ПРЕОДОЛЯВА ВСИЧКО (Публий Вергилий Марон)

Сподели:

Още новини от деня