Студентите от специалност „Социални дейности“ проведоха обучения на тема: „Взаимоотношения и власт/сила“ и „Разпознаване на насилието“

Студентите от специалност „Социални дейности“ проведоха обучения на тема: „Взаимоотношения и власт/сила“ и „Разпознаване на насилието“

Време за прочитане: 2 мин.

Студентите от специалност „Социални дейности“ и членове на Клуб на социалния работник в Русенски университет „Ангел Кънчев“ успешно и при засилен интерес на 3 декември проведоха обучителни модули на тема „Взаимоотношения и власт/сила“ и „Разпознаване на насилието“ по Проект № 2019-3-LV02-KA105-002799 „Осмели се да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE) към програма Еразъм+. В онлайн дискусията участва координаторът на проекта Магдалена Миланова от Сдружение „Център Динамика“ – Русе. В началото на инициативата беше отбелязан  3 декември – Международен ден на хората с увреждания.

Екипът от студенти Ахмед Хушам, Бурчин Ахмедова и Ния Гулева представи презентации с проблематика по включените в обучителната програма теми. Те запознаха участващите в сесията с: нездравословните взаимоотношения, възможностите за справяне с тях и начините на действие в определени ситуации; значението на видовете комуникация при взаимодействие с хора от обкръжението – връстници, колеги, възрастни хора и авторитети и др.; възникването на нездравословни взаимоотношения и видове тормоз между връстници в училищна среда; факторите за изграждане на здравословни взаимоотношения; подходите за оказване на помощ на връстник или колега  в нездравословна връзка; индикаторите за разпознаване на различните видове насилие; компонентите, спецификата и динамиката на кръговрата на насилие при домашното насилие; връзките с насилие и преживявания на жертвите на насилие. Студентът Димо Златарев представи собствена презентация по темата „Взаимоотношения и власт/сила“ и акцентира върху значението на конструктивните и позитивно ориентираните взаимоотношения, без употреба на сила и власт, при разрешаване на възникнали противоречия и конфликти.   

Екипът от обучители, присъстващите студенти и преподавателите по социална работа проф. дн Сашо Нунев и гл. ас. д-р Евгения Братоева поставиха въпроси по презентираните теми, като по този начин насърчиха провеждането на оживена дискусия между участниците в обучителните модули. В нея се представиха позиции и собствен опит при изграждане на здравословни и нездравословни взаимоотношения в различна среда, преживян тормоз в средното училище, породени от него преживявания, въздействие на патриархалните стереотипи за ролите на мъжа и жената в семейството и обществото върху властовите взаимоотношенията и реализиране на различни видове насилие. В контекста на Международния ден на хората с увреждания се обсъдиха и проблеми на насилието над деца и пълнолетни хора с увреждания. В обобщаващата част на дискусията участниците изразиха по категоричен начин мнението си за необходимостта от реализиране на повече инициативи за информиране и превенция на насилието, компетентно предоставяне на подкрепа на жертвите на различните видове насилие, повишаване на отговорността и активизиране на обществото за противопоставяне на насилието като едно от усилващите се социалния явления в съвременните условия. Разискваха се и въпроси за мястото и ролята на социалната работа в предотвратяването на различните видове насилие и предоставянето на професионално компетентна помощ на жертвите на насилие, които бяха обвързани от проф. дн Сашо Нунев с обучението по дисциплини от областта на социалната работа в определени проблемни полета.

Координаторът по проекта Магдалена Миланова от Сдружение „Център Динамика“ – Русе изрази задоволството си от проведеното обучение и дискусията и активното участие на студентите в тях.

През следващата седмица ще приключат дейностите и ще се обобщят ефективността на осъществените обучителни модули и качеството на постигнатите резултати от тях, като част от Проект № 2019-3-LV02-KA105-002799 „Осмели се да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE) към програма Еразъм+.

Уверени сме в приноса, който имаме за постигане на целите на проекта в този етап от неговата реализация и достойното представяне на името на професионално направление „Социални дейности“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.    

Това съобщи проф. дн Сашо Нунев.

Сподели:

Още новини от деня