Учебната година започва присъствено за всички студенти на Русенския университет в редовна форма на обучение

Студенти и докторанти от факултет „Бизнес и мениджмънт“ представиха своите научни разработки

На 20. май от 14:00 ч. се проведе сесията за студенти, докторанти и млади учени, организирана от  Факултет „Бизнес и мениджмънт“. Събитието е част от 60-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето – IV“.

Във виртуална зала бяха представени 14 доклада, изследващи изключително актуални проблеми, разработени от 11 студенти и 4 докторанти в съавторство със 7 преподаватели. За първи път в сесията на ФБМ се включиха колеги от професионално направление „Социални дейности“.

 1. Възможности за стратегическо развитие на здравен бизнес  – Людмил Андреев (докторант „Икономика и управление (индустрия)“, доц. д-р Людмила Михайлова
 2. Основни насоки при стартиране на малък бизнес в млекопреработвателната промишленост – Живодар Георгиев, Иван Борисов (4 курс, специалност „Бизнес мениджмънт“) и гл. ас. д-р Ирина Костадинова
 1. Управление на риска в семейна фирма – Гюляй Рейханова (4 курс, специалност „Бизнес мениджмънт“), доц. д-р Даниел Павлов
 2. Приемственост между поколенията в семейния бизнес – Мирела Вергилова, доц. д-р Даниел Павлов
 3. Перспективи пред семейните бизнеси в Общество 5.0 – Памела Йорданова (4 курс, специалност „Бизнес мениджмънт“), доц. д-р Даниел Павлов
 4. Разработване на методика за изследване на вътрешното предприемачество в машиностроителна фирма – Деница Филева (докторант „Организация и управление на производството (индустрия)“, доц. д-р Даниел Павлов
 1. Съвместното управление като инструмент за постигане на устойчив резултат при социалното предприемачество – Дима Спасова (докторант „Социално управление“), доц. д-р Свилена Рускова
 2. Професиналният стрес при работещи в сферата на физикалната и рехабилитационна медицина – Ивалина Русева (докторант „Социално управление“), доц. д-р Свилена Рускова
 1. Социална работа за предотвратяване на депресивните състояния и подобряване на социалното функциониране на потребителите в Дом за стари хора – Светлина Карапетрова (специалност „Социални дейности“  5 курс), проф. дн Сашо Нунев
 1. Технология на социална работа с хора с девиантно (делинквентно) поведение в пенитенциарни условия – Светлина Карапетрова (специалност „Социални дейности“  5 курс), проф. дн Сашо Нунев
 2. Сравнителен анализ на ефективността на проект в релни активи чрез методите ННС и ИР – Светослав Горанов (специалност „Икономика“, 2 курс), доц. д-р Камелия Асенова
 1. Влияние на COVID19 върху приходите и разходите на банките – Александрина Ангелова (специалност „Икономика“, 3 курс), доц. д-р Камелия Асенова
 2. Електронната търговия по време на извънредна епидемична обстановка – година по-късно – Ана Тодорова (5 курс, специалност „Бизнес мениджмънт“), гл. ас. д-р Мирослава Бонева
 3. Изследване удовлетвореността на студентите от е-обучение във Факултет «Бизнес и мениджмънт» – Кристиян Бонев (специалност „Индустриален мениджмънт“, 2 курс), гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Участниците и гостите определиха с анонимно гласуване Ана Тодорова да представи представи доклада на английски език на 01.06.2021 в заключителната сесия на университетската СНС „Best Paper“.

Сподели: