Студенти от педагогическите специалности в Русенския университет подпомагат учебния процес в училищата в град Русе

Студенти от педагогическите специалности в Русенския университет подпомагат учебния процес в училищата в град Русе

През месец ноември студенти от педагогическите специалности във Факултет Природни науки и образование към Русенския университет се включиха активно в подпомагането на учебния процес в училищата в град Русе в условията на епидемичната обстановка, която наложи необходимостта от заместване на отсъстващи или болни учители.

Съществен процент от бъдещите педагози, които влязоха в класните стаи като заместващи учители, са част от резерва на кадри, създаден от Министерство на образованието, но интензивното и дългогодишно сътрудничество между Русенския университет и учебните заведения в града, също се явява добра основа за осъществяване на връзката между директорите на училища и детски градини, обучаващите катедри във Факултет Природни науки и образование и студентите.

В две от детските градини в град Русе – Детска градина „Ралица“ и Детска градина „Здравец“, в момента работят като заместващи учители Йозлем Назми, Ебру Исуф и Велислава Великова – четвъртокурснички от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Цветомира Милева и Анка Атанасова от същата специалност са учители в целодневната организация на учебния ден съответно в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ и ОУ „Тома Кърджиев“.

Четири студентки от четвърти курс от специалност „Български език и история“ поеха функциите на учители в различни училища. Антония Тодорова и Анелия Минева преподават български език и литература в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, Надя Жекова провежда обучение по история, философия и гражданско образование в Професионалната гимназия по транспорт, а Милена Пейкова подпомага обучението по история в Основно училище „Иван Вазов“.

Студентите от специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ също прилагат на практика усвоените знания и умения в реална учебна среда. Третокурсничката Бисерка Велева е учител в целодневната организация на учебния ден в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, докато Пламена Томова и Десислава Илиева от четвърти курс заместват учителите на ученици в начален етап в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. Берна Бейтулова също от четвърти курс е учител в целодневната организация на учебния ден в ОУ „Тома Кърджиев“.

Макар и ситуацията да е необичайна, младите хора ясно заявяват удовлетвореността си от придобитите практически умения и натрупания педагогически опит. Не можем да не отбележим и положителното отношение на директорите на учебните заведения към демонстрираните от студентите адекватни на нуждите на пазара на труда знания, умения и компетентности. В подкрепа на това следва да посочим думите на Диана Калбанова – Директор на Детска градина „Здравец“: „Впечатлена съм от добрата педагогическа подготовка на студентите, от умението им за общуване с децата, както и от бързата им адаптация към условията за работа в извънредната обстановка“.  В унисон с казаното са и думите на  Мария Дуканова, директор на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“: „С Русенския университет отдавна имаме активни творчески, научни и квалификационни  връзки. Много наши ученици продължават успешно обучението си там. Изключително сме благодарни, че в създалата се ситуация можем да разчитаме на подкрепа от страна на студентите, които се обучават в педагогическите специалности, при заместване на отсъстващи от работа учители. Наблюденията ни показват, че възпитаниците на университета са добре подготвени, бързо адаптиращи се и квалифицирани кадри, на които сме убедени, че можем да разчитаме и в бъдеще, независимо от обективните условия и предизвикателства“.

Сподели: