лесопарк липник

Подготвя се изграждането на въжен атракцион в Лесопарка

Предмет на настоящото предложение е определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на части от поземлени имоти както следва:

1. Част с площ – 3500 кв. м, съгласно „План схема въжени атракциони и павилион за хранене“ с нанесени координати, от поземлен имот с идентификатор по ККР на гр. Русе 51679.173.541, с площ на целия имот 45377,00 кв. м, с начин на трайно ползване – широколистна гора, трайно предназначение на територията – горска, с адрес: с. Николово, местност „Текето“, предмет на АЧОС №7516/06.10.2015 г., с предназначение на отдавания терен – за въжен атракцион (въжен парк);

2. Част с площ – 2300 кв. м, съгласно „План схема въжени атракциони и павилион за хранене“ с нанесени координати, от поземлен имот с идентификатор по ККР на гр. Русе 51679.173.748, с площ на целия имот 150560,00 кв. м, с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, трайно предназначение на територията – горска, с адрес: с. Николово, местност „Текето“, предмет на АЧОС №7507/06.10.2015 г., с предназначение на отдавания терен – за въжен атракцион (въжен парк);

Гореописаните части от поземлени имоти ще бъдат отдавани с предназначение, различно от посочените в чл. 2, ал. 1 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе. В изпълнение на чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, е възложено на независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, да определи наемната стойност на гореописания имот – частна общинска собственост.

Съобразно Експертна оценка от месец юни 2022 г., изготвена от независим оценител, вписан в Камарата на независимите оценители в България, пазарната наемна стойност на месец за описаните по-горе части от поземлени имоти, при отдаване под наем на същите с предназначение – въжен атракцион / парк, възлиза в размер както следва:

  • За имота описан в т. 1  – 700,00 лв. (седемстотин лева) без включен ДДС.
  • За имота описан в т. 2 – 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева) без включен ДДС. Общинските съветници в Русе дадоха сега своето съгласие.
Сподели: