Кметът на Община Русе Пенчо Милков: Възстановяваме пешеходната пасарелка на Текето заедно с най-добрия мостови инженер в България

Стъпка напред в изграждането на пешеходен мост на езеро „Липник“

Община Русе предвижда изграждането на пешеходен мост на езеро „Липник“ в с. Николово с идентификатор 51679.173.539, което включва дейности по изграждането на нов мост и съпътстващи дейности – разрушаване на част от съществуващите колони (елементи на започнато за изграждане преди време друго мостово съоръжение), с местоположение в езерото.

Инвестиционното намерение на Община Русе попада в обхвата на разпоредбата по чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ): „Разрешително за ползване на воден обект се издава за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейната инфраструктура, пресичащи водни обекти – аквадукти, мостове, преносими мрежи и проводи.“

Предвид факта, че водният обект – езеро „Липник“, с. Николово е публична общинска собственост, компетентен орган за издаването на разрешителни за ползване на воден обект е кметът на общината, след решение на общинския съвет, на основание чл.52, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост – езеро „Липник“, с. Николово, с идентификатор 51679.173.539. Срокът на разрешителното ще бъде 2 години от датата на издаването му.

/снимка – архив/

Сподели: