дом приста деменция възрастни хора

Стъпка напред в изграждането на 2 нови корпуса в Дом за възрастни с деменция „Приста“

Община Русе е собственик на имот, намиращ се извън строителните граници на град Русе, в местността „Над линията“, ж.к. „Долапите“, бул. „Трети март“ №55 и представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.182.43 по КККР на гр. Русе, с площ от 21307 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи, категория на земята: 5, ведно с построените в него четиринадесет броя сгради – заведения за социални грижи и сгради за складови и обслужващи дейности.

За застроения имот, представляващ в цялост Дом за възрастни хора с деменция е съставен Акт №11073/07.05.2024г. за публична общинска собственост, вписан под № 128, том 13, н.д. 2729, вх. № 5520/08.05.2024г. в Службата по вписвания – Русе.

Общинският имот и сградите са предоставени безвъзмездно за управление на Дом за възрастни с деменция „Приста“, на основание Решение №390, прието с Протокол №18/13.12.2012 г. на Общински съвет – Русе. Извършваната в дома услуга е с капацитет 120 лица с деменция, за които екип от 70 броя служители полага 24-часови грижи.

В съответствие с изискването за преструктуриране/закриване на съществуващите домове за хора с увреждания, регламентирано в Национална стратегия за дългосрочна грижа 2018 г. – 2030 г. на Република България и в изпълнение на Плана за действие 2022 г. – 2027 г. на Република България за дългосрочна грижа, Община Русе е планирала изграждане на два нови корпуса към съществуващия Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ върху общинския имот. Допълнителният сграден фонд и увеличаване капацитета на услугата ще допринесат за повишаване качеството на специализирани услуги, съобразно изискванията на стандартите за качество, регламентирани в Закона за социалните услуги, Наредбата за качество на социалните услуги /НКСУ/ и функционални характеристики за предоставяне на услуги от Резидентна грижа за пълнолетни лица с Деменция.

Във връзка с горното, Община Русе е сключила Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №ЗОП-10/28.01.2021 г. за проектиране на обект: „Изграждане на два нови корпуса към Дом за възрастни с деменция „Приста“ в гр. Русе, м. „Над линията“ и Договор № ВКИ-14 за „Консултантски услуги по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, вкл. на част „Конструктивна“ за същия обект“. Предвидено е допълнително разширение на легловата база в дома чрез свободно застрояване приблизително на около 1 200 кв. м за двата нови корпуса. Във връзка с бъдещите инвестиционни намерения, Община Русе е възложила инвестиционен проект за застрояване на обект: „Два нови корпуса за домуващи в Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ в ПИ 63427.182.43 по КККР на гр. Русе, бул. „Трети март“ № 55“.

Със Заповед №РД-01-1362/19.05.2022 г. на Кмета на Община е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.182.43 по КККР на град Русе, за който, в съответствие с действащия Общ устройствен план на Община Русе е определена устройствена зона „Смесена многофункционална – разновидност 2“ (Смф2), с отреждане „За комплекс за социални грижи“. Предвидено е ново застрояване, свободно разположено на по 3 м от северната и южната имотни граници и съобразено със сервитута на преминаващия през имота от запад въздушен електропровод 20 kV.

Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, с годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост общинските съвети определят обектите от първостепенно значение. Според дефиницията на §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и §5, т. 73 от Допълните разпоредби на Закона за устройство на територията „Обекти от първостепенно значение“ са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от първостепенно значение.

С обявяването на конкретния обект – Дом за възрастни с деменция „Приста“, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.182.43 по КККР на гр. Русе, м. „Над линията“, ведно с построените в него четиринадесет броя сгради, за който с ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №РД-01-1362/19.05.2022 г. на Кмета на Община е предвидено разширяване с изграждане на два нови корпуса за имота, за „Обект от първостепенно значение“ и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Русе през 2024 г. се дава възможност в максимална степен да се ускори процедурата по реализиране на инвестиционния проект за разширение на дома, в съответствие с действащото законодателство, касаещо земеделските земи. Съгласно чл. 24, ал. 7 от Закона за опазване на земеделските земи, земеделските земи се считат с променено предназначение от момента на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост, като в случаите по ал. 7 държавната такса по чл. 30 от същия закон не се заплаща.

Предстои Общински съвет – Русе да определи като обект от първостепенно значение за Община Русе и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2024 година като включва в списъка на „Обектите от първостепенно общинско значение“ Дом за възрастни с деменция „Приста“, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.182.43 по КККР на гр. Русе, с площ от 21 307 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи, категория на земята: 5, ведно с построените в него четиринадесет броя сгради, предмет на Акт №11073/07.05.2024 г. за публична общинска собственост, вписан под № 128, том 13, н.д. 2729, вх. № 5520/08.05.2024 г. в Службата по вписвания – Русе, който съобразно ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед №РД-01-1362/19.05.2022 г. на Кмета на Община Русе, е предвидено да бъде разширен с изграждане на ново застрояване за нуждите на Дома и неговите потребители, свободно разположено в имота.

Сподели: