Стъпка напред за предстоящото подобряване базата на спортния гребен клуб „Локомотив“ в Лесопарка

ГЕОДЕЗИЯ-97 ЕООД ще извърши инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на Община Русе“ за обект: „Подробен устройствен план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КККР на с. Николово, община Русе, находящ се в местност „Над село“. Това ще стане срещу 18 747.92 лева от общинския бюджет.

Поземлен имот с идентификатор 51679.173.479 по КККР на с. Николово, община Русе, находящ се в местност „Над село“ представлява общинска частна собственост, съгласно АКТ №9796 от 14.09.2020 г., вписан под №143, т. 25, том 5206 от 21.09.2020 г. на Службата по вписвания към Районен съд – Русе.

Имотът е с площ 15 336 кв. м. и с трайно предназначение на територията – земеделска.

Съгласно предвижданията на окончателен проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Русе, ПИ идентификатор 51679.173.479 попада в устройствена зона „Спорт и атракции“ (Са). В същата се допуска застрояване само за спорт и атракции и конкретно допълващите ги обслужващи дейности и техническа инфраструктура.

Устройствените показатели за зоната са както следва:

• плътност на застрояване (П застр.) –  до 20 %;

• интензивност на застрояване (К инт.) – до 0,3;

• озеленена площ (П озел.) – от 20 %, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

С ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КККР на с. Николово, община Русе, находящ се в местност „Над село“ да се предвиди промяна предназначението на територията на целия имот, като от земеделска да стане урбанизирана с начин на трайно ползване „за спорт и атракции“ съгл. чл. 4, ал. 7 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съответстващо на предвижданията на окончателен проект на ОУП на община Русе.

За района на проектирането – територията на целия поземлен имот е необходимо да се извърши подробно геодезическо зеснемане, с цел изясняване точното местоположение на съществуващ хангар за лодки и понтон. В последствие да се предложи вариант за отделяна на терен с площ около 5 000 кв. м. в тази зона, с цел предоставяне на имота за ползване под наем от сдружение „СПОРТЕН КЛУБ АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ – ЛОКОМОТИВ“ – гр. Русе.

За територията на целия имот е необходимо да се извърши допълнително геодезическо заснемане на вероятните места за вход-изход на бъдещите поземлени имоти, както и заснеме на съществуващата дълготрайна едроразмерна дървесна и храстова декоративна дървесна растителност, единични дървета, храстови масиви и други. 

С разработката за устройствен план да се предвидят линии на застрояване – ограничителни и/или задължителни, до които според предвиждането на ПУП могат да се разполагат или по които задължително се разполагат сградите в приземното им ниво. Същите трябва да са съобразени с прилежащия от югоизток язовир за напояване и риборазвъждане, като се разполагат с оглед на вероятното му бъдещо при необходимост коригиране.

ПУП-ПЗ да се съобрази с наличието на недвижима културна ценност – селищна могила от Халколитната епоха, в чашата на язовира, съгласно регистрационна карта №0800024 от Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ и във връзка с писмо-становище от Център за подводна археология-Созопол с изх. №14 от 02.03.2020 г.

сн. РусеИнфо

Сподели: