бул-Потсдам-ремонт-2021-2

Стъпка напред за продължаване изграждането на бул. „Потсдам“

В Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър” е постъпило искане с вх. № УТ-17-58/17.11.2021 г. от  Община Русе за одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация в района на кръстовище на ул. „Потсдам“ и ул. „Иван Ведър“ и План за регулация на ПИ 63427.8.213 в кв. 3008, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе, Община Русе.

Изменението на плана за улична регулация на ул. „Потсдам“, одобрен със Заповед № 862/19.09.1973г. издадена от Председателя на ГНС – Русе е във връзка с реализиране на обект: „Реконструкция на ул. “Потсдам“ и свързването и с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе“.Създават се предпоставки за изграждане на важен инфраструктурен обект – публична общинска собственост. Транспортно-комуникационната схема към ОУПО предвижда габарит на ул. „Потсдам“ едно платно с 4 ленти /по 2 във всяка посока на движение/. Обществената /общинската/ нужда от реконструкцията /уширението/ на ул. „Потсдам“ не е отпаднала, все още е налице общинска нужда от изграждане на важен инфраструктурен обект – публична общинска собственост, включващ пет етапа на строителството, като етап пет е участъкът, засягащ имота на „Дунав трейд“ ЕООД. Видно от транспортно-комуникационната схема към ОУПО, ул. „Потсдам“ е продължение на товарното трасе, започващо от бул. „България“. Това трасе осъществява транзитно преминаване, за което са необходими четири ленти. Чрез уширението на ул. „Потсдам“ се извършва преразпределение на транспортните потоци в града, преодоляване на транспортни „тапи“, разтоварване на движението по бул. „Липник“ и транзитен товарен трафик, за който са необходими 4 ленти.

С ПУП се изменят улично регулационните линии в североизточната част на кв. 3008, а с ПР се образува нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXI-213 за ПИ 63427.8.213, по съществуващите имотни граници от изток, запад и юг и на отстояние 4 метра северно от действащата улично-регулационна линия на ул. „Потсдам“. За частта от поземлен имот 63427.8.213, попадаща в уличната регулация е формиран нов проектен имот 63427.8.1436, подлежащ на отчуждаване с площ 739 кв. м., съгласно скица-проект 15-538914-23.06.2020 г. на СГКК – Русе.

Изработването на проекта е разрешено със Заповед №РД-01-1120/13.05.2020 г. на Зам.-кмет на Община Русе, която е обжалвана от „Дунав трейд“ ЕООД. С Решение №10725/21.10.2021г. на ВАС е потвърдено Решение №1/09.02.2021г. на Административен съд – Русе, с което жалбата е оставена без уважение. С оглед горното заповедта за разрешаване на ПУП е в сила и е породила правно действие.

След съобщаването на изработения проект за ПУП в Община Русе е постъпило възражение от „Дунав трейд“ ЕООД с вх. №30-2021-8/16.12.2021 г. с предложение за намаляване на тротоара по ул. „Потсдам“. От комуникационна гледна точка ОЕСУТ  не уважава възражението, тъй като във връзка с реализиране на обект: Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването и с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“ са отчетени в максимална степен възможностите за запазване на част от ПИ 63427.8.213, като се отчужди възможно най-малка площ.

Чрез изменението на уличната регулация, имотната граница на имота, собственост на „ДУНАВТРЕЙД“ ЕООД, е изравнена с имотната граница на съседния имот. С цел осигуряване на по-добра свързаност между вече изпълнения участък от ул. „Потсдам“ и очакваното бъдещо изпълнение, се предвижда следното решение: зелена ивица с ширина 1,50 м (откъм имот собственост на „ДУНАВТРЕЙД“ ЕООД), пешеходно движение – 2,00 м, велосипедна алея, двупосочна – 2,50 и зелена ивица – 1,00 м (откъм уличното платно). Разделянето на видовете движение е необходимо, предвид осигуряване на безпрепятствено и свободно движение на пешеходци и велосипедисти /съобразно Приложение №7, фиг. 16 от Наредба №РД-02-202/20.12.2017 г. на Министъра на МРРБ/.

С Решение №6 от Протокол №3/09.02.2022 г. ПУП – ИПУР и ПР е разгледан и приет от Общински експертен съвет по устройство на територията.

Общински съвет – Русе одобри днес ПУП – Изменение на план за улична регулация в района на кръстовище на ул. „Потсдам“ и ул. „Иван Ведър“ и План за регулация на УПИ XXXI-213 в кв. 3008, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе, Община Русе.

сн. Архив

Сподели: