Стъпка напред за разширяването на гробищен парк "Чародейка" + схеми

Стъпка напред за разширяването на гробищен парк „Чародейка“ + схеми

Със свое решение от средата на месец януари тази година Регионалната инспекция по околната среда и водите реши да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда по отношение на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе.

Съгласно Окончателен проект на ОУПО – Русе, приет с Решение №304 по протокол №14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе и изменен в частта, касаеща срока за обжалване с Решение №370, прието с протокол №16 от 14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе, обнародван на 12.01.2021 г. в брой №3 на Държавен вестник, имотите, предмет на разработката, попадат в устройствена зона за озеленяване от разновидност „Терени за гробищни паркове“, означена като Тгп.

С ИПР се предвижда обединяването на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе в един нов УПИ XV-485 с площ 181 502 кв. м. и отреждане на новообразувания УПИ XV-485 „за гробищен парк“, при запазване на външните регулационни линии към ул. „Филип Станиславов“, ул. „Зорница“ и бул. „Васил Левски“ и вътрешните регулационни линии към съседните УПИ в същия квартал.

С ИПЗ се предвижда да се определи цялостното устройство на гробищния парк съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 2 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съгласно изискванията на Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, като се предвидят задължително:

• места за погребения, ограничени от алеи;

• озеленяване с вътрешно гробищна зеленина – висока дървесна растителност, храсти и цветни насаждения, места за отдих и санитарно озеленяване.

С плана се запазват всички съществуващи сгради в имота като елемент на плана.

Съгласно Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО – Русе по периферията на гробищните паркове, в рамките на регулацията им, се предвижда задължително изолационно озеленяване, с минимална ширина на ивицата от 10 метра. Съгласно действащите към момента нормативни изисквания, не е задължително спазването на хигиенно – защитна зона от жилищните територии както за съществуващите гробищни паркове, така, техните разширения, така и за новопредвидените такива.

На територията на гробището се разполагат: парцели и гробищни места за погребване; места за изграждане на гробници; места за изграждане на урнови стени; места за изграждане на костници; места за разпръсване на урнова пепел; вътрешни главни и второстепенни алеи; площи за озеленяване около оградата и край алеите с висока дървесна растителност, храсти и цветни насаждения; сгради и места за други дейности, необходими за функциониране на гробището; тоалетни за посетителите; места за паркиране на моторни превозни средства.

На фигури №1 и №2 по-долу е показано местоположението на поземлени имоти с идентификатори 63427.6.201 и 63427.6.202 по КККР на гр. Русе, които са предмет на ПУП-ИПРЗ.

Фигура №1 УПИ IV-202 „за гробищен парк“ в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 63427.6.202 по КККР на гр. Русе..

Фигура №2 УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на „Чародейка Г-север“, гр. Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 63427.6.201 по КККР на гр. Русе

Сподели: