Стъпка напред за създаването на новия парк до Мол Русе

Община Русе отделя 20 хил. лева без ДДС за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план. Става въпрос за обект: „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXII-196 в кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, съответстващ на ПИ с КИ 63427.8.1199 по КК и КР на град Русе“.

Цел на проекта е създаване на устройствена основа, определяща основните функции на УПИ XXII-196 и бъдещото усвояване на територията в съответствие с предвижданията на ПУП:

 • Подобряване и създаване на обществени зелени площи чрез създаване на нов градски парк, благоустрояване и решение за функционирането и поддръжката му, включващо цялостното осъвременяване на територията и превръщането ѝ в атрактивна зона за отдих, спорт и забавление. Подобряване на качеството на градската среда, по благоприятен и природосъобразен начин, който да даде нови пространствени решения и физическо обновяване на територията.

УПИ XXII-196 в кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, предмет на настоящото проучване и проектиране, съответстващ на ПИ с КИ 63427.8.1199, се намира в източните части на града, в близост до ж.к. „Здравец“ и има следните параметри:

 • граници:
  • изток – УПИ XXIV-1221 „за обслужване и комуникации“, в който има реализирани мрежи на техническата инфраструктура, видно от приложената скица от Община Русе;
  • на запад – улица тип тупик, одобрена със Заповед № РД01/2906 от 24.06.2009 г. за ПУП-ИПУР и ИПР на заместник кмета на Община Русе, упълномощен със Заповед № РД-01-1843 от 29.04.2009 г. на кмета на Община Русе, съответстваща на ПИ 63427.8.940. Устройствения план за визираната улица е реализиран между о.т. 3072 и о.т. 7999;
  • на север – УПИ VI-65 „за мотомагазин и сервиз“ и УПИ XXVI-1220 „ПП“, в които има реализирано застрояване предимно с обществено-обслужващи сгради за търговия, бензиностанция, промишленост и други съпътстващи;
  • на юг – бул. „Липник“, където има реализиран вход/изход към и от имота.
 • обща площ:
  • площта на УПИ XXII-196 е 25 635 кв.м., съгласно АЧОС №6215 и данни от КК и КР на град Русе.

Общата площ на територията, за която ще се разработва ПУП-ИПРЗ съответства на площта на УПИ XXII-196, а именно 25 635 кв.м.

Теренът има минимална денивелация.

Преобладаващата растителност е храстовидна, самонастанила се, инвазивна с единични самостоятелни дървета с по-голям диаметър. В очертанията на имота, предмет на заданието няма картотекирани дървета. Тревните съобщества са разпокъсани и с незадоволителни качества. Зелените площи са неподдържани и неоформени с липса на декоративна растителност, която да обособи пространствения облик на парка. В имота липсват елементи на градско благоустройство.

За целите на настоящото задание не са извършвани инжинерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания.

Всички сгради в имота са премахнати. Няма преместваеми обекти и рекламни елементи.

По данни от специализираната карта на Община Русе на територията, предмет на разработката, има съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – газопровод, водопроводи и канализация. За вида и местоположението на тези съоръжения възложителят не може да представи актуална и пълна информация.

Община Русе се легитимира като собственик на УПИ XXII-196с Акт за частна общинска собственост – АЧОС №6215.

Община Русе е бенефициент в програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество Интеррег VI A 2021-2027 Румъния – България. Програмата се фокусира върху проекти, които съвместно решават специфични за района предизвикателства, имат реално трансгранично въздействие и са от полза за населението, бизнеса и институциите в трансграничния регион. В продължение на добрите практики от предишните два програмни периода, програмата ще инвестира в операции, свързани с изменението на климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивия транспорт, насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила.

Предвид горното и с оглед изграждането на нова паркова зона в района на ж.к. „Здравец“ и източните части на града, Община Русе участва в програма за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег VI A 2021-2027 Румъния – България.С писмо с изх. № ВП-2403 от 05.10.2023 г. в дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ при Община Русе е постъпило искане от директора на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ да се инициира изменение на ПУП на УПИ XXII-196, съответстващ на ПИ с КИ 63427.8.1199.

Имотът се намира на бул. „Липник“, №121 и предлага голям потенциал за отдих, развлечение и спорт. Устройствени планове за територията на имота са изменяни многократно през различни периоди и при различни условия. Въз основа на нововъзникналите общински нужди е необходимо същите да бъдат обезпечени с подходящата планова основа за дългосрочно и устойчиво развитие. С оглед гореизложените обстоятелства, следва че изменението на подробния устройствен план може да се изработи съобразно чл. 134, ал. 1, т.1 и т. 2, във връзка с ал.2, т.6, чл. 62, чл. 103, ал. 4 от Закон за устройство на територията.

/Снимка – RuseInfo/

Сподели: