Стъпка напред по проекта за укрепването на дерето в Широково

Община Две могили е възложител по проект „Изграждане на съоръжения, укрепване и облицовка на коритото на дере, минаващо през село Широково, община Две могили“. Трасето на дерето преминава през поземлен имот с идентификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, местност „Под село“, вид територия „Земеделска“, категория IV, НТП „Ливада“, с площ  от 3300 кв. м, стар номер 048005, който е частна собственост. За реализиране на проекта е необходимо в гореописания имот да бъдат извършени изкопни и строителни дейности за укрепване и облицовка коритото на дерето, което Общината може да осъществи само в собствени имоти. Осъществяването на проекта е от ключово значение за жителите на село Широково, тъй като ще бъдат избегнати бъдещи наводнения на имотите в близост до канала.

Във връзка с горното, на 09.12.2020 г. в сградата на общинска администрация – Две могили беше проведена среща между представители на Общината и собствениците на имота. По време на срещата между страните беше постигнато съгласие за покупко-продажба на гореописания имот за сумата от 1800,00 лева (хиляда и осемстотин лева) за цялата площ на имота от 3,300 дка. Данъчната оценка на имота е в размер на 318,80 лева (триста и осемнадесет лева и осемдесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 680401083/09.12.2020 год. Постигнатото на срещата съгласие беше оформено в предварително споразумение. Въпреки това, органът, който определя крайната цена за покупката на имота е Общински съвет – Две могили.

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет, като въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор от кмета на общината.

Имотът ще бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Две могили за 2021 г.

Общински съвет – Две могили даде днес своето съгласие да бъде закупен следният имот – частна собственост, а именно:  поземлен имот с идентификатор 83301.48.5 по КККР на с. Широково, общ. Две могили, обл. Русе, местност „Под село“, вид територия „Земеделска“, категория IV, НТП „Ливада“, с площ  от 3300 кв. м, стар номер 048005 за сумата от 1800,00 лева (хиляда и осемстотин лева).

Дадено бе съгласие след влизане в сила на настоящото Решение да бъде сключен договор за покупко-продажба между собствениците на гореописания имот и Кмета на Община Две могили.

Кметът на Общината ще предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

В тридневен срок от подписването на договора за покупко-продажба,  да бъде представено копие от същия в Общински съвет, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Сподели: