Община Русе ще кандидатства по Националния план за възстановяване и устойчивост за обновяването на СУ „Възраждане“

Със Заповед № РД 09-108/20.10.2022 г. на Изпълнителна агенция „Програма и образование“ към МОН е открита процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

В рамките на процедурата се набират предложения за изпълнение на инвестиции по четири компонента, за следните дейности, които ще получат подкрепа:

  • Компонент 1 и Компонент 2 – Интервенции върху съществуващи училищни  сгради:
  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.
  • Компонент 3 и Компонент 4 – Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини:
  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина.

Във връзка с гореизложеното Ви информирам, че общинска администрация – Русе е в процес на подготовка на проектно предложение по описаната по-горе процедура по Компонент 1 с обект СУ „Възраждане“, находящ се на ул. „Студентска“ № 2, гр. Русе, с идентификатор 63427.1.253, съгласно АПОС №7126/19.12.2013 г. Предвидени са дейности по извършване на СМР, прилагане на мерки за енергийна ефективност, топлоизолация на покрив, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на под, подмяна на съществуваща стара дограма, изграждане на ФЕЦ за собствени нужди.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Прогнозната стойност на предвидените СМР по различните части в т.ч. изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM – кабинети възлиза на 3 268 937, 31 лв. с вкл. ДДС. Предвидените средства за изпълнение на проектните дейности са 100 % БФП, като съфинансиране не се изисква от страна на кандидатстващата организация.

Максималната продължителност на изпълнението на инвестицията е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Общинският съвет ще даде на 13 декември своето съгласие Община Русе да кандидатства с обект за изпълнение на инвестиция по Компонент 1- СУ „Възраждане“, находящ се на ул. „Студентска“ № 2, гр. Русе, с идентификатор 63427.1.253, съгласно АПОС №7126/19.12.2013 г. по процедура BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователна среда“, компонент 1 „Образование и умения“  по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Обектът на инвестиция СУ „Възраждане“ – гр. Русе ще продължи да функционира като такъв (общинско училище) и няма да бъде закрит за период не по-малък от 5 години след крайното разплащане към бенефициента/крайния получател на финансовия ресурс.

Сподели: