СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Две могили ще е в Списъка на средищните училища през учебната 2019/2020 годин

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна училищна възраст. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили бе включено в Списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) No128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, същият се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, че средищно училище е държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище.Съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) No128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или средно, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. По прогнозни данни през учебната 2019/2020 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий”– гр. Две могили ще се обучават 126 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, а именно: 27 ученика от с. Кацелово, намиращо се на разстояние 24, 09 км.; 10 ученика от с. Каран Върбовка, намиращо се на разстояние от 19, 46 км.; 10 ученика от с. Острица, намиращо се на разстояние от 13, 19 км.; 9 ученика от с. Чилнов, намиращо се на разстояние от 13, 83 км.; 47 ученика от с. Бъзовец, намиращо се на разстояние от 12, 13 км.; 21 ученика от с. Батишница, намиращо се на разстояние от 7 км; 2 ученика от с. Широково, намиращо се на разстояние от 10 км.

Сподели: