Свинекомплекс Николово лого

Счетоводната печалба за 2017 година на Свинекомплекс Николово АД е в размер на 418 хил. лева

Счетоводната печалба за периода е в размер на 418 хил. лева, се посочва в предоставения на БФБ годишен отчет на Свинекомплекс Николово АД – Николово в края на 2017 г. Цялостната дейност през отчетния период на дружеството протече в условията на непрекъсната вътрешна и външна конкуренция и променливо потребителско търсене на меса, месни продукти и живи свине за клане. Освен това върху развитието на отрасъла влияние оказа и променената конюнктура на пазара през периода:

Постоянно промяна в търсенето на живи животни.

През отчетния период средната реализационна цена е 3.29 лева живо тегло без ДДС, формирана като отношение от продажбите на живи животни към реализираните килограми. Средната продажна цена на угоени прасета е 2.49 лева за 1 кг. живо тегло, а на подрастващи прасета – 4.05 лева за 1 кг. живо тегло. Средната продажна цена, сравнена със средната за същия отчетен период на 2016 година отчита увеличение с 0.77 лева за 1 кг. живо тегло през текущия период.

През отчетния период на 2017 година реализирането на живи животни се е увеличило със 71 тона в сравнение със същия период на реализацията за 2016 година.

Ръководството на дружеството се придържа към актуалните средни продажни цени.

Промени в цените на основните зърнени компоненти.

Регулирането и стабилизирането на продажните цени на живи животни и покупната цена на фуража за тяхното изхранване са двете важни условия за протичане на нормална дейност в отрасъла. През отчетния период на 2017 година се отчита лек скок в цената на комбиниран фураж. През 2017 година се наблюдава увеличение на продажните цени на живи животни, сравнени със същия период на миналата година. Това доведе до формиране на печалба в дружеството в размер на 418 хил. лева /не е преобразуван за данъчни цели/. Но въпреки това всеобщата стопанска криза оказа влияние върху ефективната и ритмична реализация за периода, както и върху основните производствени разходи за осъществяване на дейността.

През отчетния период на 2017 година за изхранване на наличното поголовие са изразходвани 5 137 тона комбинирани фуражни смески на стойност 2 755 хил. лева за всички категории свине. Тези количества осигуриха получаването на оптимални натурални показатели по целия производствен процес.

Освен посочените фактори върху окончателните финансови и натурални показатели за отчетния период чувствително въздействие оказаха и редица елементи, по-важните от които са:

– Ритмичен цикъл на производство,осигуряващ възможност за планиране на реализацията на готова продукция на пазара.
– Целенасочена и пълна обезпеченост с продукция в традиционно най-добри периоди за реализация.
– От голяма важност е здравословното състояние и опазването на животните от заразни заболявания. През отчетния период са спазени всички указания дадени от ОДБХ за стриктен контрол на епизоогичната обстановка и превеждане на документите в съответствие с европейските изисквания. Осигурени са всички необходими средства за гарантиране своевременото извършване на всички ветеринарни мероприятия за извършването на диагностика, профилактика и лечение на животните.
– Не на последно място е труда, умението и опита на колектива в целият производствен процес.

10 965 срещу 11 434 свине /в края на четвъртото тримесечие на 2016 година/ има в комплекса. 35 953 срещу 34 795 /в края на четвъртото тримесечие на 2016 година/ са родените прасета. 33 576 са отбитите прасета. Получен е прираст от 1676 тона. Реализираният прираст е 1609 тона.

Икономическите и финансови резултати са винаги следствие и резултат от цялостната производствена дейност.

Изплащането на месечните заплати на колектива бе ритмично и в уговорените срокове. 90 души работят на трудов договор в дружеството към края на периода.

През 2018 г. усилията на СД и целият колектив трябва да се насочат главно към осигуряване на допълнителни средства за закупуване на зърно и нормално и ритмично снабдяване със всички видове фуражни смески, медикаменти и компоненти. Недопускане на усложнения в здравния статус на животните, намаляване на смъртността и отпада.

Сподели:

Още новини от деня