Счетоводно – консултантско предприятие “УНИКО” ООД

Фирмата, като предприятие, е основана през 1989 година с основна дейност – счетоводни услуги, проектиране и изработка на софтуерни продукти. Юридическият й статут е “колективна фирма” с 5 съдружника.

През 1990 година започва производство на спортни артикули за професионалното плуване и гуми за спортни велосипеди /т.н. бегачи/.

През 1992 година юридическият статут се променя на едноличен търговец и после на еднолично дружество с ограничена отговорност с регистрация в Русенски окръжен съд, ф.д. 1772/1997 год. и регистрация по БУЛСТАТ 117 068 163.

В края на 2009 год. е преобразувана в ООД след приемане на четири съдружника – служители на фирмата.

През 2020 година дружеството развива дейност като:

1. Счетоводно-консултантско предприятие

2. Търговия с промишлени стоки .

В дружеството са заети 18 човека с висше образование /в счетоводната дейност/ и  2 човека в търговската дейност. Правило на дружеството е да не разгласява публично кои съвети способстват на клиентите  да са богати.

Стопанската философия на дружеството е насочена към дълготрайно функциониране на различните видове дейности при пълно съобразяване на разширяването им с наличния капитал и разполагаемата работна сила. Дружеството  и при добри, и при лоши закони, работи в полза на предприемаческия капитал. Характерен за дружеството е възприетият принцип на съществуване като малка фирма, с персонал 10-20 човека, в която системната организация на управление на персонала и капитала постига оптимални стопански резултати.

Дружеството има текущи задължения към доставчици, персонал, държавния бюджет и др., които не надхвърлят начисленото и доставеното през предходния месец.

Дружеството няма кредитна задлъжнялост към банки, финансови институции, кредитори – физически лица или държавни фондове.

Няма движими вещи, обременени със залози и вещни права и няма спор за собственост. Към дружеството няма предявени искания, висящи дела, съдебни решения, претенции и разследвания, които биха нарушили дейността му.

Дружеството подкрепя много културни и спортни инициативи.

УниКо ООД Ви предлага пълно счетоводно обслужване на Вашата фирма, включващо обработка на първични и вторични счетоводни документи, водене на счетоводни регистри /книги/.

Изпълняваме и ролята на Главен счетоводител съгласно Закона за счетоводството.

Счетоводно-консултантско предприятие УниКо ООД има офиси в Русе, Варна, Бургас и Свищов.

Счетоводно-консултантско предприятие УниКо ООД има повече от 20 години опит в дейностите, които развива.

Фирмата, като предприятие, е основана на 19 декември 1989 год. с основна дейност – счетоводни услуги, проектиране и изработка на софтуерни продукти.

Офис – РУСЕ

Русе 7000, ул. „Дунав“ 10, ет. 1, стаи 30, 31, 32, 34, 35, 39, 45, 71
тел/факс: 082/821-847, 082/821-846, 082/821-848, 082/821-099, 082/823-926, 082/876-192, 082/825-270, 0879/067-380, 0886/598-916
e-mail: [email protected]
web: www.unico-bg.com

Сподели: