Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Събитие на тема: „Как празнува моето семейство“ ще се състои на 8 юли в читалище “Г. Бенковски“

На 8 юли от 15 ч. в читалище “Г. Бенковски“ Община Русе в качеството си на бенефициент организира с партньор СНЦ „Еквилибриум“ събитие на тема: „Как празнува моето семейство“. То е в изпълнение на Дейност 7 „Укрепване на културната интеграция и идентичността на представителите на уязвими групи“, по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP 001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

Ръководството на Община Русе кани всички граждани, партньори по проекта, медии, заинтересовани лица и организации да присъстват на събитието.

Сподели: