община русе 1

Съгласно актуализираният подаден списък с проекти Община Русе е заявила сумата 48 447 380 лв.

Община Русе, съгласно указания на Министерство на финансите, депозира списък с приоритетни обекти, които са отразени в Приложение №3 към чл.107, ал.13 от ЗДБРБ 2024. Съгласно нормата, развита в чл. 69 на ПМС 13 от 29.01.2024 г. е допустимо Общините да извършват промени по Приложение 3 към ЗДБРБ 20204. С писмо с изх. № от 8.03.2024 г. Община Русе се е възползвала от тази хипотеза и е предложила промени в посоченото приложение. Предложените промени следва да бъдат приети с Решение на НС, по предложение на МС, въз основа на предложението на кмета на Община Русе, което следва да стане в срок до 31.03.2024 г. Едва след като промените бъдат приети от НС и отразени в Приложение №3 към чл.107, ал.13 от ЗДБРБ 2024, то тогава Община Русе може да предприеме действия по сключване на споразумения.

Това става ясно от отговора на кмета на Община Русе Пенчо Милков на поставени въпроси от общинския съветник от групата на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в ОбС – Русе Пенчо Милков.

Във връзка с горното и в допълнение, Община Русе предложи промени в посоченото приложение като подаде актуализиран списък с 14 проекта.

Съгласно актуализираният подаден списък с проекти, Община Русе е заявила сумата 48 447 380 лв. След провеждането на процедури и сключването на споразумения за финансиране с МРРБ, очакваме прогнозните суми на проектните предложения да бъдат коригирани надолу. Ако бъдат изпълнени тези условия и при наличие на разполагаем ресурс, Община Русе би се възползвала от възможността да предложи нови проектни предложения.

Действията на Община Русе са в съответствие с предвиденото в ЗДБРБ, ПМС 13 от 29.01.2024 г. и получените инструкции от МРРБ.

Сподели: