Съгласуван е държавният план-прием за учебната 2018/2019 г. за област Русе

Съгласуван е държавният план-прием за учебната 2018/2019 г. за област Русе

Обсъждане и съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. за област Русе се състоя днес по време на съвместно заседание на постоянната комисия по заетост и постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта в Русе. Председател на заседанието бе зам. – областният управител Валентин Колев. Г-н Колев подчерта необходимостта от взаимодействие между държавните институции и бизнеса, Регионалното управление по образование и отделните училища, родителите и обществото като цяло в популяризирането и разкриването възможностите на отделните професии, издигането престижа им, възможностите за обучение и възможностите на бизнеса да инвестира в него и да осигури работни мета на по-късен етап. Изразено беше и мнението, че с настоящи план прием се прави първата стъпка в тази посока и че е резултат от проведени предварително срещи с отделни браншови организации и директори на учебни заведения и с ясното разбиране, че резултатите ще бъдат видими след няколко години. Също така беше подчертана убедеността, че е необходимо постоянство за осъществяване на този процес.

По темата докладва Росица Георгиева, началник на Регионално управление на образованието Русе.

На територията на област Русе средно образование се придобива в общо 26 държавни и общински училища, от които 13 професионални гимназии. Разпределението на училищата, в които се придобива средно образование и се завършва първи гимназиален етап по общини в област Русе, е както следва:

община Борово – 1 обединено училище, в което се завършва първи гимназиален етап – Х клас;
община Бяла – 1 СУ и 1 професионална гимназия;
община Ветово – 1 СУ и 1 СУ с професионални паралелки;
община Две могили – 1 СУ и 1 професионална гимназия;
община Русе – 2 профилирани гимназии, 6 СУ и 11 професионални гимназии;
община Сливо поле – 1 СУ.

1681 деца се очаква да завършат основно образование през настоящата учебна година. Най- много са те в община Русе – 1274, а най – малко – в Ценово – 23. Данните за броя на учениците са актуални към 01.12.2017 г. и в тях са включени 40 ученици от СУ „М-р Ат. Узунов” – Русе и 52 ученици от НУИ „Проф. В. Стоянов” – Русе.

В предложението за Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година се предвижда в училищата, намиращи се на територията на община Русе, да се осъществи прием в 55 паралелки, от които 23 паралелки за профилирано обучение и 32 паралелки за професионално обучение. Така планираните профилирани и професионални паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията на община Русе. Броят на планираните в държавния план-прием профилирани и професионални паралелки е съобразен със структурата на училищната мрежа от средни училища на територията на община Русе. Това обстоятелство осигурява равен достъп на завършващите основно образование до профилираните и професионалните училища и осигурява правото им на избор, което съгласно Раздел ІІІ. „Държавен прием на ученици в VІІІ клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО“ от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование“ е в пряка зависимост от резултатите на седмокласниците на НВО и балът за класирането им.

Мотивите на РУО на МОН – Русе за изготвяне на обощеното предложение са:

  • постигане на съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на община Русе и област Русе;
  • съответствие на предложените професии и специалности със спецификата на професионалните училища;
  • съответствие на предложените професии и специалности с предложените от работодателските организации;
  • съответствие на броя на предложените паралелки с броя на учениците, завършващи основно образование, така че да не се допусне закриване на значителен брой паралелки след първи етап на класиране, което би довело до невъзможност да се осигурят места за всички седмокласници в паралелките, които ще се формират, тъй като за първа учебна година прием в държавните и общинските училища се осъществява само за ученици от един випуск – завършващи основно образование в VІІ клас.

Две са предложените нови професии в план – приема – в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ ще се обучават деца в професия „Модист“, а в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – „Графичен дизайнер“.

Акцент в днешната среща беше предложения държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. на територията на община Русе, който предвижда да се осъществи прием в 55 паралелки, от които 23 паралелки за профилирано обучение и 32 паралелки за професионално обучение. Идеята е, че така планираните профилирани и професионални паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията на община Русе. Процентното съотношение е 42.10% към 57.90% на профилирани гимназии и средни училища към професионалните гимназии.

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие в изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласува предложението за държавен план-прием за учениците, които през учебната 2018/2019 г. ще постъпят в V и в VIII клас в паралелките по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Русе.

В изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в срок до 01.03.2018 г. началникът на РУО – Русе да представи на министъра на образованието и науката съгласуваното от постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие, предложение за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на територията на област Русе.

Сподели:

Още новини от деня