летище русе

Съдбата на приемната сграда на летище Русе потъва в бюрократичното небитие

Съдбата на приемната сграда на летище Русе потъва в бюрократичното небитие. Служебният министър на културата Найден Тодоров в своя последен работен ден (5 юни 2023 г.) подписва бавения близо 6 месеца протокол с решение на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижими културни ценности (СЕСОНКЦ) към Министерство на културата за обявяване на приемната сграда на летището за „недвижима културна ценност“, като добавя саморъчна ръкописна бележка, която гласи:
„Без точка 3, която да бъде допълнително обсъдена във формат представител Русе, министър, зам министър, дир. НИНКН“

1. Напечатаният протокол отразява вярно обстоятелствата от заседанието. Точка 3 в дневния ред е относно предоставяне на статут „недвижима културна ценност“ от „национално значение“ на приемната сграда на аерогара Русе.

2. На заседанието за точка 3 присъства „представител Русе“, както е отбелязано в самия протокол г жа Севги Хебибова, главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост “ към Областна администрация на област

3. Директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) участва в заседанието. Той е пълноправен член на експертния съвет и е гласувал в полза на обявяването на сградата за „недвижима културна ценност“ ценност“. Именно по негово предложение сградата на летище Русе е включена за обсъждане на заседанието на експертния съвет, като той предлага предоставяне на статут „недвижима културна ценност“ от „национално значение“, след като ръководен от него екип изготвя проучвателните материали.

4. Решението от редовното заседание на експертния съвет по точка 3 относно приемната сграда на летище Русе е единодушно 14 гласа „ЗА “ сградата да бъде обявена за единична архитектурно строителна и художествена недвижима културна ценност от Най ново време с категория „национално

5. Бележката на служебния министър на културата безцеремонно пренебрегва решението на експертен орган към Министерство на културата, съставен от утвърдени специалисти в областта на опазване на недвижимо културно наследство и който експертен орган по закон преценява дали една сграда следва да има съответния статут.

6. Връщането за допълнително разглеждане на точка 3 във формат, който противоречи на законността, забавя влизането в сила на разпоредбите на Закона за културното наследство за реда на опазване и намеси в недвижимите културни ценности.

7. Налице е забавяне с близо шест месеца на обнародването на законосъобразно решение на експертния съвет за обявяване на приемната сграда на летище Русе за „недвижима културна ценност“ от високата категория „национално значение“, което благоприятства нарушаването на автентичността на обекта без надзор от компетентните органи при скоропостижно провеждания в момента ремонт на обекта.

Инициативата за проучване, опазване и популяризиране изключителните архитектурни и художествени качества на приемната сграда на летище Русе тръгва от ДОКОМОМО България. Т я бе изразена през февруари 2021 г. с писма до Директора на НИНКН и до Кмета и Общинския съвет на гр. Русе и подкрепена от САБ и КАБ в гр. Русе и централните ръководства на САБ, КАБ, както и от СБХ и ИКОМОС България. В отговор бе изразено одобрение от Кмет а на Русе Пенчо Милков от името на общината в негово писмо от 22.03.2021 г.

Повече от две години членове на ДОКОМОМО България представят аерогарата пред широката общественост. Ние осъждаме непрофесионалните и некомпетентните действия на служебния министър Найден Тодоров и настояваме Министерство на културата незабавно да отстрани грешка та с протокола и да пристъпи към въвеждане в сила решението на Експертния съвет за обявяване на приемната сграда на летище Русе за „недвижима културна ценност“ от „национален о значение“, за да запазим аерогарата като значим представител на следвоенния модернизъм в България.

Каква е законовата процедура една сграда на стане „недвижима културна ценност“?

Законовата процедура за предоставяне на статут „недвижима културна ценно “ се състои от редица стъпки, надлежно описани в Закона за културното наследство (https://lex.bg/laws/ldoc/2135623662) и в Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда на идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяна на категорията на
недвижимите културни ценности (https://lex.bg/en/laws/ldoc/2137194741)

Накратко, първоначалните проучвания за летище Русе са разработени от екип на Докомомо България и са внесени в НИНКН за разглеждане. Екип на НИНКН приема проучванията, оценява, че сградата има необходимите качества, допълва изследванията и известява собственикът и местната администрация за започнатата процедура .

Когато материалите са готови, директорът на НИНКН предлага аерогарата за предоставяне на статут „недвижима културна ценност“ пред Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (към Министерство на културата.

Този експертен съвет е органът, който взима решения на база представените проучвания и професионализма на своите членове дали една сграда да получи статут. Летище Русе в включено за разглеждане като точка 3 в дневния ред на заседание номер 101, насрочено за 19 20.12.2022 г. Т о бива единодушно гласувано със статут „недвижима културна ценност“ от „национално значение“.

След събранието се състав я протокол. Той бива подписан от министър или заместник министър. Последната стъпка е заповед на министъра на културата, която регламентира експертното решение на съвета и публикуването ѝ в Държавен вестник.

Никола Янев, Председател на ДОКОМОМО от България

Сподели: