Съдийската колегия, изпълняваща функциите на ВСС, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Росица Радославова – съдия в Окръжен съд – Русе

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Росица Радославова – съдия в Окръжен съд – Русе.

На основание чл. 316, ал. 3 ЗСВ е избран чрез жребий дисциплинарен състав: Цветинка Пашкунова – председател и докладчик, и членове Атанаска Дишева и Севдалин Мавров.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от административния ръководител на Окръжен съд – Русе.

Сподели: